รีเซต

ลงทะเบียนลดค่าน้ำ-ค่าไฟ 2565 เช็กสิทธิค่าน้ำ-ค่าไฟ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" บัตรคนจน ถึงกันยายน มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

ลงทะเบียนลดค่าน้ำ-ค่าไฟ 2565 เช็กสิทธิค่าน้ำ-ค่าไฟ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" บัตรคนจน ถึงกันยายน มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง
Ingonn
28 มิถุนายน 2565 ( 10:44 )
13.1K
1
ลงทะเบียนลดค่าน้ำ-ค่าไฟ 2565 เช็กสิทธิค่าน้ำ-ค่าไฟ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" บัตรคนจน ถึงกันยายน มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

เช็กเงิน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" กรมบัญชีกลาง โอนเงิน "ค่าน้ำ-ค่าไฟ" เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทุกวันที่ 18 ของเดือน สามารถถอนเป็นเงินสด และสะสมในรอบถัดไปได้ โดยผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถ ลงทะเบียนลดค่าน้ำ ลงทะเบียนลดค่าไฟ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ตั้งแต่ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 

 

วันนี้ TrueID จึงจะเปิดวิธีลงทะเบียนลดค่าน้ำ-ค่าไฟ 2565 สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ว่ามีขั้นตอน และเงื่อนไขลงทะเบียนลดค่าน้ำ ค่าไฟ 2565 อย่างไรบ้าง

 

วิธีลงทะเบียนลดค่าไฟ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

เงินคืนค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน)

 

เงื่อนไข ลงทะเบียนลดค่าไฟ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การไฟฟ้านครหลวง

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 เห็นชอบการขยายเวลามาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติมผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยกำหนดให้ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มียอดชำระค่าไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน จะได้รับเงินช่วยเหลือตามยอดที่ชำระจริงผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือนตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565 ในการนี้ กฟน. เปิดให้ประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนเพื่อแจ้งความจำนงในการรับสิทธิโอนเงินชดเชยค่าไฟฟ้าคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ ผ่านแบบฟอร์มดังกล่าวนี้

 • ผู้ที่ลงทะเบียนไว้เดิมได้รับสิทธิต่อเนื่องโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่
 • ผู้ที่ลงทะเบียนใหม่ จะได้รับสิทธิตามมาตรการฯ ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าของเดือนที่ลงทะเบียนจนถึงเดือน กันยายน 2565

 

ลงทะเบียนลดค่าไฟ 2565 การไฟฟ้านครหลวง >>>>  http://meagate1.mea.or.th/welfareregis

 

 

 

เงื่อนไข ลงทะเบียนลดค่าไฟ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 1. ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องเป็นผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับสิทธิ 1 สิทธิต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน และต่อหนึ่งหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าเท่านั้น
 2. ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าประจำเดือน ตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้าแต่ไม่เกิน 315.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน กรณีที่ค่าไฟฟ้าเกิน 315.-บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จะไม่ได้สิทธิจากมาตรการนี้
 3. ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องชำระเงินค่าไฟฟ้าเต็มจำนวนตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้า และกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ต่อไป
 4. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิไฟฟ้าฟรีไม่เกิน 50 หน่วยในเดือนใด จะไม่ได้รับสิทธิตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนนั้น
 5. ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และต้องการใช้สิทธิในการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ต้องลงทะเบียนผ่านช่องทางที่ กฟภ. กำหนด และให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
 6. เริ่มตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือน ต.ค. 2564 – ก.ย. 2565

 

ลงทะเบียนลดค่าไฟ 2565 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค >>>> https://eservice.pea.co.th/WelfareRegister/

 

 

 

วิธีลงทะเบียนลดค่าน้ำ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

เงินคืนค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง)

 

เงื่อนไข ลงทะเบียนลดค่าน้ำ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การประปานครหลวง

1) การลงทะเบียน
1 . 1 ต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์การใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับ กปน. (ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ์ไว้กับ กปน. แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่)

1 . 2 ช่องทางการรับลงทะเบียนได้แก่
- เว็บไซต์ https://eservicesapp.mwa.co.th/welfareregist/

- สำนักงานประปาสาขาทั้ง 18 แห่ง

- ศูนย์บริการภาครัฐ 4 แห่ง (เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ, เดอะมอลล์งามวงศ์วานเดอะมอลล์บางแค และ เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ)

- กองจัดเก็บพิเศษ ฝ่ายมาตรวัดน้ำ การประปานครหลวง

 

2) เงื่อนไขการได้รับสิทธิ์

2 . 1 ใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 (รวม 12 เดือน)

2 . 2 ใบแจ้งค่าน้ำประปาที่มีการใช้น้ำประปาประจำเดือนไม่เกิน 315 บาท

2 . 2 . 1 หากมีการใช้น้ำประปาไม่เกิน 100 บาท จะได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปาตามจำนวนค่าน้ำประปาที่ใช้จริง

2 . 2 . 2 หากมีการใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปาจำนวน 100 บาท

2 . 2 . 3 หากมีการใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท จะไม่ได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปา

 

3) การรับสิทธิ์

ผู้ใช้น้ำต้องชำระเงินค่าน้ำประปาตามที่ระบุในใบแจ้งค่าน้ำประปา ให้การประปานครหลวงตามปกติ (รองรับทุกช่องทางการชำระเงินที่ กปน. มีให้บริการ) และกรมบัญชีกลางจะโอนเงินการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปาผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ลูกค้าในช่วงกลางเดือนถัดไป

 

หมายเหตุ

- จะได้รับสิทธิ์ต่อเมื่อลงทะเบียนตามข้อ 1 . 1 เรียบร้อยแล้ว และเข้าเงื่อนไขครบถ้วนตามข้อ 2 . 1 และ 2 . 2 ทั้งนี้ จะไม่มีผลย้อนหลังกับใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือนก่อนที่มีการลงทะเบียน

- สิทธิ์นี้ไม่ครอบคลุมสำหรับผู้ใช้น้ำในหอพักหรือคอนโดมิเนียม

 

ลงทะเบียนลดค่าน้ำ 2565 การประปานครหลวง >>>> https://eservicesapp.mwa.co.th/welfareregist

 

 

เงื่อนไข ลงทะเบียนลดค่าน้ำ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การประปาส่วนภูมิภาค

 1. เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (1 ครัวเรือน ใช้ได้เพียง 1 สิทธิ เท่านั้น)

 2. ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนแจ้งใช้สิทธิที่สำนักงาน กปภ. ทั่วประเทศ หรือลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ https://register.pwa.co.th/welfare-register (ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เคยลงทะเบียนแจ้งใช้สิทธิ์ไว้กับ กปภ. แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่)

 3. ค่าน้ำประปาที่ได้รับสิทธิ คือ ค่าน้ำประปาประจำเดือน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 (ใบแจ้งค่าน้ำประปาเดือนพฤศจิกายน 2564 – ตุลาคม 2565) รวมระยะเวลา 12 เดือน

 4. สนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ต่อครัวเรือน ต่อเดือน (ตามจำนวนเงินที่ใช้จริง)
  • กรณีที่ใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปาจำนวน 100 บาท
  • หากมีการใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท จะไม่ได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปา

 5. ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ลงทะเบียนแล้วสามารถชำระเงินค่าน้ำประปาที่สำนักงาน กปภ.สาขา หรือชำระเงินผ่านช่องทางรับชำระของ กปภ. ได้ตามปกติ

 6. กรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่องกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (ช่อง e-Money) ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ PWA Contact Center 1662

 

ลงทะเบียนลดค่าน้ำ 2565 การประปาส่วนภูมิภาค >>>> https://register.pwa.co.th/welfare-register

 

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

ทุกประเด็นร้อนข่าวสาร สาระ ทันเหตุการณ์ พูดคุยกันได้ 24 ชม.

คลิกเลย >>> TrueID Community <<<

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม