รีเซต

ทบ.แจ้งกำลังพล รับมือ 'โนรู' เพื่อเข้าช่วยเหลือปชช. เปิดค่ายตากข้าวช่วยชาวนา

ทบ.แจ้งกำลังพล รับมือ 'โนรู' เพื่อเข้าช่วยเหลือปชช. เปิดค่ายตากข้าวช่วยชาวนา
มติชน
27 กันยายน 2565 ( 10:59 )
15
ทบ.แจ้งกำลังพล รับมือ 'โนรู' เพื่อเข้าช่วยเหลือปชช. เปิดค่ายตากข้าวช่วยชาวนา

27 ก.ย. ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ประชุมติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยทหารทั่วประเทศ โดยในโอกาสนี้ มีการถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานและนำเสนอแนวคิดในการพัฒนากองทัพบกจากผู้บังคับบัญชาระดับสูง ให้กับหน่วยทหารทั่วประเทศได้รับฟัง โดยเป็นการถ่ายทอดแนวคิดจาก พล.อ.อภินันท์ คำเพราะ รองผู้บัญชาการทหารบก, พล.อ. สิริพจน์ รำไพกุล ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก, พล.อ.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เสนาธิการทหารบก และ พล.ท.นพดล ชั้นประดับ ปลัดบัญชีทหารบก ซึ่งทั้ง 4 ท่านครบเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนนี้ โดยผู้บัญชาการทหารบกได้แสดงความขอบคุณผู้บังคับบัญชาระดับสูง ที่ได้ให้ข้อคิดเห็นจากประสบการณ์ และระบุว่า จะนำข้อเสนอแนะและแนวทางไปดำเนินการอย่างดีที่สุด เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของกองทัพบกและกำลังพลต่อไป

 

ในการประชุมผู้บัญชาการทหารบกได้ขอบคุณกำลังพลในทุกพื้นที่ที่เข้าช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ปัจจุบันยังคงต้องเฝ้าระวังอิทธิพลของพายุโนรู ที่จะส่งผลกระทบกับพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ทำให้มีฝนตกหนักในสัปดาห์นี้ กำชับให้เน้นเรื่องการลดผลกระทบ และรักษาทรัพย์สินของประชาชนมิให้เสียหายจากอุทกภัย ส่วนการดูแลช่วยเหลือให้อยู่บนพื้นฐานเกี่ยวกับปัจจัย 4 คือ ที่อยู่อาศัย อาหาร การแพทย์ รวมทั้งเครื่องมือในการประกอบอาชีพ เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างปกติ ส่วนเกษตรกรโดยเฉพาะชาวนาที่เดือดร้อนจากอุทกภัย ให้หน่วยทหารทุกพื้นที่เข้าดูแลช่วยเหลือตามแนวทางที่กองทัพบกเคยดำเนินการ ได้แก่ การช่วยเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนเกิดอุทกภัย หรือการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ถูกน้ำท่วมเพื่อลดความเสียหาย รวมทั้ง “เปิดค่ายตากข้าวช่วยชาวนา” โดยใช้พื้นที่ว่าง อาคาร โรงรถ ถนนในค่ายทหารเป็นพื้นที่ตากข้าวลดความชื้นรักษาคุณภาพข้าวให้กับเกษตรกร

 

จากการที่กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศให้โรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่อเฝ้าระวัง ตั้งแต่ 1 ต.ค.65 เป็นต้นไปนั้น ผู้บัญชาการทหารบกได้สั่งการให้กรมแพทย์ทหารบกและ ศบค. 19 ทบ. ได้ปรับมาตรการให้สอดคล้องกับประกาศดังกล่าว รวมทั้งการดูแลป้องกันโรคอุบัติใหม่ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งในระดับหน่วย และกำลังพล ครอบครัว โดยเฉพาะการปฏิบัติตนของกำลังพล ที่ต้องมีมาตรการเฝ้าระวังที่รัดกุม เพราะกำลังทหารอยู่รวมกันเป็นหน่วย เพื่อให้กำลังพลมีความพร้อมในทุกการปฏิบัติหน้าที่ โดยได้จัดทำแผนรองรับการปฏิบัติ ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ให้ทุกหน่วยเตรียมความพร้อมของการบริการสาธารณสุข แจ้งเตือนการฉีดวัคซีน และแนวทางการปฏิบัติของกำลังพลและครอบครัว ตลอดจนรณรงค์ให้ตระหนักในการปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

 

ผู้บัญชาการทหารบก ได้กล่าวถึงการรับสมัครทหารออนไลน์ ซึ่งดำเนินการมา 4 สัปดาห์แล้ว และยังมีผู้สมัครอย่างต่อเนื่อง ยอดผู้สมัครล่าสุด 4,534 นาย (25 ก.ย.65 ) และจากสถิติของผู้เข้ารับการตรวจร่างกายและการคัดเลือกในรอบ ๒ ผู้รับสมัครส่วนใหญ่ผ่านการคัดเลือก ทำให้กองทัพจะได้รับคนที่มีใจรักและมีคุณสมบัติเข้าเป็นทหารกองประจำการตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เพื่อมุ่งสู่ระบบทหารอาสาสมัครทดแทนการเรียกเกณฑ์ โดยในปีนี้ทุกเหล่าทัพได้ร่วมกันดำเนินโครงการรับสมัครทหารออนไลน์ ทำให้ผู้สมัครสามารถเลือกการเป็นทหารได้ทั้ง กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกองบัญชาการกองทัพไทย ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวถึงผู้ที่สมัครเป็นทหาร ว่าเป็นผู้ที่มีความเสียสละ อดทน เพราะการเป็นทหารจะต้องมีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง