รีเซต

กรมพัฒน์ ประกาศเจตนารมณ์ ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล

กรมพัฒน์ ประกาศเจตนารมณ์ ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
มติชน
7 มีนาคม 2565 ( 14:28 )
12
กรมพัฒน์ ประกาศเจตนารมณ์ ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมกำลังก้าวเข้าสู่ปีที่ 100 ในการให้บริการภาคธุรกิจและประชาชน หรือวันสถาปนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า ครบรอบ 100 ปี ในวันที่ 16 มกราคม 2566 ซึ่งที่ผ่านมา กรมพัฒนาการให้บริการมาอย่างต่อเนื่อง โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนาระบบการบริการให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย แต่มีสิ่งหนึ่งที่กรมปลูกฝังและเน้นย้ำให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมฯ ยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด คือ การประพฤติตนเป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต ให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ ไม่ด้อยค่าตนเองด้วยการทำผิดศีลธรรมอันดี จนถึงปัจจุบัน แนวปฏิบัติดังกล่าวยังคงดำเนินเรื่อยมา โดยมีการปรับรูปแบบการทำความดีให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบททางสังคม แต่ยังคงตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความมีคุณธรรม จริยธรรม ความประพฤติดี ประพฤติชอบ

 

นายทศพล กล่าวต่อว่า เพื่อให้ปณิธานการทำความดีได้รับการถ่ายทอดสู่สาธารณชน ยกระดับการบริการและสร้างความเชื่อมั่นแก่ภาคธุรกิจ/ประชาชน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ร่วมใจกันประกาศเจตนารมณ์ ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักคุณธรรม 4 ประการ

 

1. พอเพียง บุคลากรทุกคนมีความพอเพียงในการดำเนินชีวิต ยึดหลักทางสายกลาง บนพื้นฐานความพอดี พอกิน พอใช้ พอประมาณ ความไม่ประมาท มีเหตุผล และสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง ใช้ความรู้คู่คุณธรรมในการดำเนินชีวิต

 

2.วินัย บุคลากรทุกคนจะปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ แบบแผนของทางราชการ โดยมีวินัย ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบหน้าที่ของตน รวมทั้ง รักษาชื่อเสียง และรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ

 

3.สุจริต บุคลากรทุกคนจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในความจริง ความถูกต้อง ความชอบธรรม ไม่ใช้อำนาจหน้าที่ในการแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่น

4.จิตอาสา บุคลากรทุกคนใส่ใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม และทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน

บทความน่าสนใจอื่นๆ

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง