รีเซต

ก.ล.ต.เปิดเฮียริ่งการดำรงเงินกองทุน ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์-สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ก.ล.ต.เปิดเฮียริ่งการดำรงเงินกองทุน ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์-สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ทันหุ้น
8 มกราคม 2567 ( 16:10 )
62
ก.ล.ต.เปิดเฮียริ่งการดำรงเงินกองทุน ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์-สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

#ทันหุ้น - สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ผู้ประกอบธุรกิจ) ซึ่งทำให้มีเงินกองทุนเพียงพอรองรับความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจและสามารถประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง* รวมทั้งคุ้มครองผู้ลงทุนและป้องกันความเสี่ยงเชิงระบบ (systemic risk) ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ไม่สร้างภาระเกินความจำเป็นแก่ผู้ประกอบธุรกิจ

 

ตามที่ ก.ล.ต. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการใช้หนี้สินด้อยสิทธิในการดำรงเงินกองทุน** การทบทวนอัตราความเสี่ยง (haircut) ที่ใช้ในการคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน และครอบคลุมความเสี่ยงของตราสารต่าง ๆ รวมถึงการปรับปรุงนิยามหนี้สินพิเศษให้ครอบคลุมถึงหนี้สินรายการอื่น ๆ เพิ่มเติม โดยได้รับความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ และทบทวนหลักการตามข้อเสนอแนะดังกล่าวแล้วนั้น

 

ก.ล.ต. จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศพร้อมทั้งร่างเอกสารแนบท้ายที่เกี่ยวข้อง โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

 

(1)  ผู้ประกอบธุรกิจสามารถใช้หนี้สินด้อยสิทธิส่วนที่เกินกว่าส่วนของผู้ถือหุ้น โดยไม่นับเป็นหนี้สินรวมในการคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้เป็นการชั่วคราว โดยมีระยะเวลาให้ผู้ประกอบธุรกิจดำเนินการเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้หนี้สินด้อยสิทธิส่วนที่ไม่นับเป็นหนี้สินรวมดังกล่าวไม่เกินกว่าส่วนของผู้ถือหุ้น รวมทั้งปรับปรุงนิยามของหนี้สินด้อยสิทธิดังกล่าวให้ต้องมีข้อกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจยกเลิกหรือเลื่อนการจ่ายดอกเบี้ย หรือผลตอบแทนอื่นใด เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของผู้ประกอบธุรกิจตามที่ ก.ล.ต. กำหนด เพื่อให้มีความยืดหยุ่นและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

 

(2)  ปรับปรุงอัตรา haircut ด้าน position risk*** ของตราสารบางประเภท และกำหนดอัตรา haircut ด้าน position risk ของหุ้นที่ซื้อขายใน LiVE Exchange และตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (DR) ให้เหมาะสมขึ้น

 

(3)  ปรับปรุงนิยามหนี้สินพิเศษโดยให้รวมถึงหนี้สินรายการอื่น ๆ เช่น หนี้สินจากการค้างจ่ายเงินค่าขายหลักทรัพย์คืนให้แก่ลูกค้า เนื่องจากมีคำสั่งจากหน่วยงานของรัฐให้อายัดเงินดังกล่าว และหนี้สินจากการรับฝากหรือเป็นตัวแทนรับฝากทรัพย์สินจากการประกอบธุรกิจอื่นที่ผู้ประกอบธุรกิจมีการแยกทรัพย์สินที่รับฝากดังกล่าวออกจากทรัพย์สินของผู้ประกอบธุรกิจอย่างชัดเจน เป็นต้น ซึ่งจะช่วยลดภาระในการดำรงเงินกองทุนในส่วนที่เกินจำเป็นได้

 

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวบนเว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=962 และระบบกลางทางกฎหมาย https://law.go.th/ ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: bhumipisuth@sec.or.th sawarin@sec.or.th และ arthipha@sec.or.th จนถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง