รีเซต

เช็กเลยห้ามทำอะไรบ้าง! ข้อควรระวังเลือกตั้งเทศบาล-นายกเทศมนตรี

เช็กเลยห้ามทำอะไรบ้าง! ข้อควรระวังเลือกตั้งเทศบาล-นายกเทศมนตรี
TNN ช่อง16
24 มีนาคม 2564 ( 14:11 )
135
เช็กเลยห้ามทำอะไรบ้าง! ข้อควรระวังเลือกตั้งเทศบาล-นายกเทศมนตรี

วันนี้ (24มี.ค.64) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ออกเอกสารข้อพึงระวังกระทำผิดกฎหมายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามกฎหมาย ดังนี้


ข้อพึงระวังหลังเวลา 18.00 น. ในวันที่ 27 มีนาคม 2564


1.ห้ามผู้ใดขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้ง ระหว่างเวลา 18.00 น.ของวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564


2.ห้ามผู้ใดหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการใด รวมถึงวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย ไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครนับตั้งแต่เวลา18.00 น. ของวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 จนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง (24.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564)


ข้อพึงระวังในวันเลือกตั้ง 28 มีนาคม 2564


1.ห้ามผู้ใดใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งเพื่อให้เห็นเครื่องหมายลงคะแนน ในคูหาเลือกตั้ง


2.ห้ามผู้ใดจงใจกระทำด้วยประการใดๆ ให้บัตรเลือกตั้งชำรุด หรือเสียหาย หรือให้เป็นบัตรเสีย หรือกระทำด้วยประการใดๆ แก่บัตรเสียเพื่อให้เป็นบัตรที่ใช้ได้

3.ห้ามนำบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนนแล้วแสดงต่อผู้อื่น เพื่อให้ผู้อื่นทราบว่าตนได้ลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

4.ห้ามผู้ใดใช้บัตรอื่นที่มิใช่บัตรเลือกตั้งที่ได้รับจาก กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเพื่อการออกเสียง

5.ห้ามผู้ใดซึ่งรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งพยายามออกเสียงลงคะแนนหรือออกเสียง

6.ห้ามผู้ใดนำบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้ง เว้นแต่เป็นการกระทำตามหน้าที่และอำนาจ

7.ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการใดโดยไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถใช้สิทธิได้ หรือขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยวมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไป ณ ที่เลือกตั้ง หรือมิให้ไปถึง ณ ที่เลือกตั้งภายในกำหนดเวลาที่จะออกเสียงลงคะแนนได้

8.ห้ามผู้ใดนำบัตรเลือกตั้งใส่ในหีบบัตรเลือกตั้ง โดยไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือกระทำการใดในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อแสดงว่ามีผู้มาแสดงตนเพื่อออกเสียงลงคะแนนโดยผิดจากความจริง หรือกระทำการใดอันเป็นเหตุให้มีบัตรเลือกตั้งเพิ่มขึ้นจากความจริง

9.ห้ามผู้สมัครจัดยานพาหนะนำผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้งเพื่อการเลือกตั้ง หรือนำกลับจากที่เลือกตั้ง หรือจัดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งปหรือกลับเพื่อการออกเสียงลงคะแนน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือค่าจ้าง

กกต.จึงขอย้ำเตือนให้ระมัดระวังอย่ากระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง และหากพบเห็นการทุจริตเลือกตั้ง สามารถแจ้งเบาะแสได้ทางแอปพลิคชัน"ตาสับปะรด" หรือแจ้งเหตุได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2141 8860 , 0 2141 8579 และ 0 2141 8858 หรือศูนย์บริการข้อมูลสายด่วนเลือกตั้ง 1444


ข่าวที่เกี่ยวข้อง