รีเซต

"ราชกิจจา" ออกประกาศห้ามส่งออกไข่ไก่สด 1 เดือน

"ราชกิจจา" ออกประกาศห้ามส่งออกไข่ไก่สด 1 เดือน
มติชน
1 เมษายน 2563 ( 21:20 )
170
"ราชกิจจา" ออกประกาศห้ามส่งออกไข่ไก่สด 1 เดือน

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกกร.ห้ามส่งออกไข่ไก่สดเป็นเวลา 1 เดือน จนถึง 30 เม.ย.63

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 1 เม.ย. 63 เว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่15พ.ศ.2563เรื่องขยายระยะเวลาการห้ามส่งออกไข่ไก่สดไปนอกราชอาณาจักร โดยมีรายละเอียดคือ

ตามที่ประธานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการได้ออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่12พ.ศ.2563เรื่องห้ามส่งออกไข่ไก่สดไปนอกราชอาณาจักรลงวันที่26มีนาคมพ.ศ.2563โดยกำหนดห้ามมิให้บุคคลใดส่งออกไข่ไก่สดไปนอกราชอาณาจักรทุกกรณีเป็นระยะเวลาเจ็ดวันนับแต่วันประกาศเป็นต้นไปซึ่งต่อมาคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับต่อไป และออกประกาศให้ความเห็นชอบการใช้อำนาจดังกล่าวของประธานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการไปแล้วนั้น

โดยที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 ให้ประธานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการมีอำนาจออกประกาศขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการที่กำหนดห้ามมิให้บุคคลใดส่งออกไข่ไก่สดไปนอกราชอาณาจักรทุกกรณีได้ภายในกรอบระยะเวลาไม่เกินสามสิบวัน ทั้งนี้ ตามความจำเป็นและตามสถานการณ์

ซึ่งเมื่อพิจารณาสถานการณ์ในปัจจุบันแล้วพบว่า ขณะนี้ประชาชนยังมีความต้องการบริโภคไข่ไก่ที่เพิ่มมากขึ้นกว่าปริมาณการบริโภคไข่ไก่ในสถานการณ์ปกติและมากกว่าปริมาณผลผลิตไข่ไก่ที่ผลิตได้ในแต่ละวันดังนั้นเพื่อให้มีปริมาณไข่ไก่สดภายในประเทศเพิ่มขึ้นและผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมในด้านราคาอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9 (2) และมาตรา 25 (3) (4) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ประธานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จึงออกประกาศให้ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่ 12 พ.ศ.2563 เรื่องห้ามส่งออกไข่ไก่สดไปนอกราชอาณาจักร

ลงวันที่26มีนาคมพ.ศ.2563มีผลใช้บังคับต่อไปได้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไปจนถึงวันที่30เมษายนพ.ศ.2563ประกาศณวันที่1เมษายน พ.ศ2563

จุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ประธานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง