รีเซต

ก.ล.ต.เปิดเฮียริ่งเพิ่มความรู้-ประสบการณ์ ผู้รับแต่งตั้งเป็นบอร์ดตลท.

ก.ล.ต.เปิดเฮียริ่งเพิ่มความรู้-ประสบการณ์ ผู้รับแต่งตั้งเป็นบอร์ดตลท.
ทันหุ้น
23 เมษายน 2567 ( 15:22 )
7
ก.ล.ต.เปิดเฮียริ่งเพิ่มความรู้-ประสบการณ์ ผู้รับแต่งตั้งเป็นบอร์ดตลท.

#ก.ล.ต.#ทันหุ้น- ก.ล.ต. เปิดเฮียริ่งเพิ่มเติมความรู้และประสบการณ์ ผู้รับแต่งตั้งเป็นบอร์ดตลท. ถึง 23 พ.ค.67  เพื่อให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์มีความรู้และประสบการณ์ที่สอดคล้องกับความจำเป็นเชิงกลยุทธ์และเชิงธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งสอดคล้องกับบริบทของตลาดทุนที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน

 

ตามที่ ก.ล.ต. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงหลักการในการเพิ่มประเภทความรู้และประสบการณ์ ในองค์คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งเพิ่มความยืดหยุ่นให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถเพิ่มเติมประเภทของความรู้หรือประสบการณ์ของผู้ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2567 นั้น

 

ปัจจุบัน ก.ล.ต. ได้พิจารณาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับหลักการดังกล่าวและได้นำมาปรับปรุงหลักการให้มีความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้นแล้ว และได้ยกร่างประกาศที่เกี่ยวข้องแล้ว ก.ล.ต. จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

 

1)  การเพิ่มเติมความรู้และประสบการณ์อีก 2 ด้าน ได้แก่

1.1)  สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล(Environment, Social and Governance)

1.2)  การติดตามดูแลการซื้อขายในตลาดการเงินหรือตลาดทุน การกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
 หรือการบังคับใช้กฎหมาย (Surveillance/Regulatory experience)

 

2)  การเพิ่มความยืดหยุ่นให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถเพิ่มเติมประเภทของความรู้หรือประสบการณ์ของ ผู้ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.จะคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามความเหมาะสมของสถานการณ์

 

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=984  และระบบกลางทางกฎหมาย https://www.law.go.th/  โดยผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: natdanai@sec.or.th หรือ korakot@sec.or.th จนถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2567

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง