รีเซต

"มหาดไทย" ออกประกาศขยายเวลาทำบัตรประชาชนไปอีก 120 วัน

"มหาดไทย" ออกประกาศขยายเวลาทำบัตรประชาชนไปอีก 120 วัน
มติชน
25 มีนาคม 2563 ( 21:54 )
49
"มหาดไทย" ออกประกาศขยายเวลาทำบัตรประชาชนไปอีก 120 วัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 25 มีนาคม เว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ออกประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง “ขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนจากกรณีการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ในประเทศไทย” โดยมีรายละเอียดคือ

ตามที่มีสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ในปัจจุบันมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในหลายประเทศส่งผลให้กระทรวงสาธารณสุขต้องยกระดับการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 โดยมีประกาศให้โรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ.2558 แล้ว เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 พร้อมกับมีการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19โดยการหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมนุมชนซึ่งรวมถึงสถานที่ทำการของหน่วยงานภาครัฐที่มีผู้ขอรับบริการจำนวนมากนั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา6 เบญจแห่งพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชนพ.ศ.2526แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน(ฉบับที่3)พ.ศ.2554รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกประกาศให้ขยายกำหนดเวลาการขอมีบัตรการขอมีบัตรใหม่หรือเปลี่ยนบัตรในทุกท้องที่จังหวัดและกรุงเทพมหานคร จากภายในกำหนดหกสิบวันนับแต่วันที่ต้องมีบัตรมีบัตรใหม่หรือเปลี่ยนบัตรให้ขยายเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบวันโดยมีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ประกาศณวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2563
พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง