ด่วน! ห้ามปชช.เข้า-ออกสตูล ฝ่าฝืนจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบ.

ด่วน! ห้ามปชช.เข้า-ออกสตูล ฝ่าฝืนจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบ.
มติชน
2 เมษายน 2563 ( 18:26 )
18
ด่วน! ห้ามปชช.เข้า-ออกสตูล ฝ่าฝืนจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบ.
สตูล ออกประกาศ ห้ามประชาชนเดินทาง เข้า – ออก ข้ามเขตพื้นที่จังหวัดสตูล ตั้งแต่วันที่ 3-30 เมษายน 2563

โควิด-14 : เมื่อวันที่ 2 เม.ย.63 นายวีระนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ผู้กํากับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสตูล ลงนามคำสั่งจังหวัดสตูล ที่ 720/2563 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 ความว่า

โดยที่สถานการณ์ปัจจุบันซึ่งมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างรุนแรง ในประเทศไทยและจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดสตูลมีจํานวนผู้ป่วยติดเชื้ออยู่เป็นจํานวนมาก ซึ่งขณะนี้ จังหวัดสตูลยังไม่มีผู้ป่วย แต่หากยังมีการเดินทางข้ามเขตจังหวัดโดยไม่มีความจําเป็น จะทําให้การแพร่เชื้อของโรคแผ่ขยายลุกลาม เพิ่มมากยิ่งขึ้น อันจะนํามาซึ่งความเสียหายและเป็นอันตรายต่อสุขภาพและชีวิตของ ประชาชนอย่างร้ายแรง

ดังนั้น เพื่อเป็นการระงับยับยั้งความเสียหายร้ายแรงที่จะเกิดแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อ ประโยชน์สาธารณะ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 22 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2554 และข้อ 7 (1) ของข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูล ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 8/2568 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 จึงมีคําสั่งห้ามประชาชนเดินทาง เข้า – ออก ข้ามเขตพื้นที่จังหวัดสตูล เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาล การทําให้ปลอดภัย จากเชื้อโรค การป้องกันโรค การขนส่งสินค้าที่จําเป็น สินค้าอุปโภค บริโภค อุปกรณ์เครื่องมือเพื่อประโยชน์ ทางการแพทย์ ยานพาหนะเพื่อการกู้ชีพ กู้ภัยฉุกเฉิน รถพยาบาล และยานพาหนะของทางราชการ หรือได้รับ อนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเป็นกรณีไป ทั้งนี้ ผู้ได้รับการยกเว้นต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ตามที่ทางราชการกําหนด

หากผู้ใดฝ่าฝืนคําสั่งนี้ จะมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มีโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ และหรือเป็นความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ซึ่งมีอัตราโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563

ข่าวที่เกี่ยวข้อง