รีเซต

ประกาศแล้ว! ชลบุรี สั่งห้ามขายสุรา-แอลกอฮอล์ ทุกร้านมีผลทันที ถึง 30 เม.ย.

ประกาศแล้ว! ชลบุรี สั่งห้ามขายสุรา-แอลกอฮอล์ ทุกร้านมีผลทันที ถึง 30 เม.ย.
77ข่าวเด็ด
11 เมษายน 2563 ( 14:34 )
159
ประกาศแล้ว! ชลบุรี สั่งห้ามขายสุรา-แอลกอฮอล์ ทุกร้านมีผลทันที ถึง 30 เม.ย.

ที่จ.ชลบุรี คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคโควิด 19 ห้ามขายสุราชั่วคราวตั้งแต่วันนี้ถึง 30 เม.ย. 2563

ไม่พลาดทุกกระแสร้อนชลบุรี-พัทยา กดรับข่าว “พัทยานิวส์”ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้

โดยที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปหลายประเทศทั่วโลก กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 กำหนดให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ยังพบว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เพิ่มขึ้น

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรึ จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

1. ให้ปิดร้านค้าหรือสถานประกอบการขายสุราประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 ที่ได้รับ อนุญาตให้ขายสุราตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 โดยสามารถจำหน่ายสินค้าประเภทอื่นได้

2. ห้ามจำหน่าย จ่าย แจก หรือแลกเปลี่ยน สุรา สุราแช่ สุรากลั่น หรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสม แอลกอฮอล์ ทุกประเภท ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

3. ห้ามเคลื่อนย้าย ลำเลียง หรือขนส่ง สุรา สุราแช่ สุรากลั่น หรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์ ไม่ว่าจะได้รับอนุญาติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 หรือไม่ก็ตาม ด้วยยานพาหนะชนิดใดๆ ผ่านและ/หรือเข้ามา ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีโดยเด็ดขาด เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 เว้นแต่เป็นการเคลื่อนย้าย ลำเลียงหรือขนส่งผ่านไปยังจังหวัดอื่น ความในวรรคก่อนมิให้ใช้บังคับการเคลื่อนย้าย ลำเลียง หรือขนส่ง แอลกอฮอล์ความเข้มข้น ไม่ต่ำกว่า 70 เปอร์เซ็นต์สำหรับใช้ทางการแพทย์ และแอลกออล์ที่ใช้เป็นสารตั้งต้นในกระบวนการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิง

4. ห้ามผู้ใดดื่มสุรา สุราแช่ สุรากลั่น หรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์ ภายนอกเคหสถาน โดยเด็ดขาด เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 และให้ปฏิบัติตามมาตรการในการ ควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรดโควิด 19 ที่จังหวัดชลบุรีกำหนดอย่างเคร่งครัด

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน ซึ่งหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พศ.2539 โดยผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2563

(นายภัครธรณ์ เทียนไชย)

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี

ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดชลบุรี

ไม่พลาดทุกกระแสร้อนชลบุรี-พัทยา กดรับข่าว “พัทยานิวส์”ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง