รีเซต

มท.เตรียมให้บริการงานทะเบียนผ่านระบบดิจิทัล หวังเพิ่มความรวดเร็ว ลดความแออัด

มท.เตรียมให้บริการงานทะเบียนผ่านระบบดิจิทัล หวังเพิ่มความรวดเร็ว ลดความแออัด
ข่าวสด
29 มกราคม 2565 ( 14:32 )
36
มท.เตรียมให้บริการงานทะเบียนผ่านระบบดิจิทัล หวังเพิ่มความรวดเร็ว ลดความแออัด

มท.เตรียมให้บริการงานทะเบียนผ่านระบบดิจิทัล หวังเพิ่มความรวดเร็ว ลดความแออัด แจงปชช.ต้องลงทะเบียนพิสูจน์ตัวตนก่อน

เมื่อวันที่ 29 ม.ค.65 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รัฐบาลโดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ศบค.) มีนโยบายมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ เน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการปรับรูปแบบการให้บริการของหน่วยงานเพื่ออำนวยความสะดวก สร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนที่ติดต่อรับบริการของภาครัฐ ซึ่ง พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ได้สั่งการให้กรมการปกครองในฐานะสำนักทะเบียนกลาง ดำเนินการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการให้บริการด้านการทะเบียนราษฎรให้กับพี่น้องประชาชน เพื่อเพิ่มช่องทางในการปฏิบัติงานด้านการทะเบียนราษฎรด้วยระบบดิจิทัลให้เหมาะสมกับสภาพการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มีกฎหมายรองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ประชาชนสามารถรับบริการงานทะเบียนราษฎรด้วยระบบยืนยันตัวตนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดความแออัดที่จะต้องเดินทางมาขอรับบริการ ณ สำนักทะเบียน ทั้งนี้ พล.อ.อนุพงษ์ได้ลงนามในกฎกระทรวงกำหนดการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรด้วยระบบดิจิทัล พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 26 ม.ค. ขณะนี้ได้ประสานสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป ซึ่งกฎกระทรวงฯ ฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 30 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

นายสุทธิพงษ์ กล่าวต่อว่า สำหรับประชาชนที่ประสงค์จะใช้บริการการทะเบียนราษฎรผ่านระบบดิจิทัลตามกฎกระทรวงฯ นี้ ต้องยื่นคำขอลงทะเบียนเพื่อพิสูจน์ตัวตนและกำหนดรหัสลับประจำตัวด้วยตนเองต่อนายทะเบียน ณ สำนักทะเบียนอำเภอ สำนักทะเบียนท้องถิ่น หรือตามที่ผอ.ทะเบียนกลางกำหนด โดยต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อให้นายทะเบียนตรวจสอบข้อมูลก่อนการลงทะเบียน โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรที่จะต้องเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการด้วยระบบดิจิทัลตามกฎกระทรวงฯ ฉบับนี้เป็นระยะเวลา 1 ปีนับตั้งแต่วันที่มีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามได้ทางศูนย์ตอบปัญหางานทะเบียนและบัตร สายด่วน 1548 ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำให้ส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยทั้ง 7 กรม 6 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่มีภารกิจเกี่ยวข้องในด้านการให้บริการประชาชน พัฒนาการให้บริการด้วยระบบดิจิทัล เพื่อลดความเสี่ยงให้กับประชาชนในการเดินทางมาติดต่อราชการ รวมทั้งเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการให้บริการพี่น้องประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และความปลอดภัยในด้านข้อมูลส่วนบุคคล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง