รีเซต

ผุดไอเดีย ‘หนึ่งตำบล หนึ่งกลุ่มอาชีพอิสระ’ หวังสร้างหลักประกันให้ผู้ใช้แรงงาน

ผุดไอเดีย ‘หนึ่งตำบล หนึ่งกลุ่มอาชีพอิสระ’ หวังสร้างหลักประกันให้ผู้ใช้แรงงาน
TNN ช่อง16
5 พฤษภาคม 2567 ( 16:10 )
25
ผุดไอเดีย ‘หนึ่งตำบล หนึ่งกลุ่มอาชีพอิสระ’ หวังสร้างหลักประกันให้ผู้ใช้แรงงาน

นายภูมิพัฒน์ เหมือนจันทร์ โฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.แรงงาน ได้แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพอิสระ ภายใต้นโยบาย “หนึ่งตำบล หนึ่งกลุ่มอาชีพอิสระ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันให้กระทรวงแรงงานเป็นกระทรวงเศรษฐกิจ โดยมีตนเป็นประธานคณะทำงาน เนื่องจากมีประสบการณ์ใกล้ชิดกับประชาชนและเข้าใจบริบทของการทำงานในพื้นที่เป็นอย่างดี และมีผู้แทนส่วนราชการของกระทรวงแรงงานร่วมเป็นคณะทำงาน 


ทั้งนี้ รมว.แรงงาน ต้องการสร้างต้นแบบและส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพอิสระแบบครบวงจรในทุกตำบล ตั้งแต่การขึ้นทะเบียน การพัฒนาฝีมือและผลิตภัณฑ์ เงินกู้เพื่อประกอบอาชีพ การประกันสังคม และการเชื่อมโยงไปสู่ผู้ซื้อ เพื่อสร้างรายได้และความมั่นคงในชีวิตของกลุ่มอาชีพอิสระและครอบครัว โดยเน้นย้ำเรื่องมาตรฐานของสินค้าเพื่อยกระดับให้มีคุณภาพและราคาที่สูงขึ้น พร้อมทั้งจะประสานงานกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และอื่น ๆ เพื่อจัดหาตลาด เช่น ตลาดสาขาขององค์การตลาด งานแสดงสินค้าที่จัดขึ้นตลอดทั้งปี และแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าให้มากขึ้น


ปัจจุบันประเทศไทยมีแรงงานอิสระถึง 20 ล้านคน ครอบคลุมหลากหลายอาชีพ เช่น เกษตรกร พ่อค้าแม่ค้า ผู้รับจ้างหรือให้บริการ ผู้รับงานไปทำที่บ้าน ผู้ให้บริการขนส่งคน สิ่งของ อาหาร ทำความสะอาด หรืออื่น ๆ ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล หรือไรเดอร์ ดังนั้นการดูแลคนกลุ่มนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งกระทรวงแรงงานกำลังเร่งผลักดันร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานอิสระ พ.ศ. …เสนอต่อคณะรัฐมนตรี ถือเป็นมิติใหม่ของกฎหมายแรงงานที่สอดคล้องกับลักษณะการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป


สาระสำคัญที่เรียกง่าย ๆ ว่า “มาตรการ 6 ก” คือ 


1. กำหนดนิยามแรงงานอิสระให้ชัดเจน 

2. กำหนดหน้าที่ให้มีการส่งเสริมการมีงานทำ พัฒนาทักษะฝีมือ มีสภาพการทำงาน และสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสม 

3. การขึ้นทะเบียนแรงงานอิสระ ส่งเสริมการรวมกลุ่ม 

4. กลไกขับเคลื่อนตั้งคณะกรรมการส่งเสริม คุ้มครอง ติดตามตรวจสอบ และประเมินผล 

5. กองทุนหมุนเวียนเป็นแหล่งเงินกู้เพื่ออาชีพ ประกันชีวิตและสุขภาพ

6. การคุ้มครอง มีพนักงานตรวจแรงงานอิสระ รับเรื่องร้องเรียน ดำเนินคดี ช่วยเหลือแรงงานอิสระ โดยเมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว จะนำเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาต่อไป


“ท่านพิพัฒน์เล็งเห็นถึงศักยภาพของแรงงานอิสระทั่วประเทศ และรับทราบปัญหาของคนกลุ่มนี้ โดยเฉพาะการสร้างรายได้และหลักประกันความมั่นคง ซึ่งถือเป็นโจทย์ของเราที่จะต้องดูแลอย่างเป็นระบบและครบวงจร กระทรวงแรงงานจึงอยากเติมเต็มความสุขให้กับพี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกกลุ่ม โดยไม่จำกัดเฉพาะแต่แรงงานในระบบเท่านั้น เพื่อให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” นายภูมิพัฒน์ กล่าวภาพจาก Getty Images

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง