รีเซต

"ซีพีเอฟ" คว้ารางวัล ASEAN Asset Class PLCs

"ซีพีเอฟ" คว้ารางวัล ASEAN Asset Class PLCs
มติชน
16 ธันวาคม 2563 ( 17:03 )
58
"ซีพีเอฟ" คว้ารางวัล ASEAN Asset Class PLCs

นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า ซีพีเอฟเป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนไทย 42 บริษัท ที่ได้รับรางวัล ASEAN Asset Class PLCs จากโครงการ ASEAN CG Scorecard ประจำปี 2562 ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ได้ให้ความร่วมมือกับองค์กรตลาดทุนในอาเซียน 6 ประเทศ เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนในอาเซียนให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล

 

“การได้รับรางวัลนี้เป็นสิ่งหนึ่ง ที่สะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นของบริษัทในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพราะเราเชื่อว่าเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร พร้อมๆ ไปกับการสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจที่รักษาไว้ซึ่งดุลยภาพด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงยึดมั่นและพัฒนาการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลประกอบการที่ดีในระยะยาว และสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน”นายประสิทธิ์กล่าว

 

นายประสิทธิ์กล่าวว่า โครงการ ASEAN CG Scorecard เป็นโครงการซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) และธนาคารพัฒนาเอเซีย (ADB) เพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณ ให้แก่บริษัทจดทะเบียนในอาเซียน ที่ได้ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับโครงการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน 6 ประเทศในอาเซียน ปี 2562 นี้เป็นการประเมินโดยใช้ข้อมูลปี 2561 โดยรางวัล ASEAN Asset Class PLCs ได้ให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีคะแนนตั้งแต่ 97.50 คะแนนขึ้นไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง