ธุรกิจแอลกอฮอล์ เชียร์เปิดกิจการพร้อมปล่อยดริงก์ วอนศบค.บังคับใช้มาตรการเดียวทั่วปท.

ธุรกิจแอลกอฮอล์ เชียร์เปิดกิจการพร้อมปล่อยดริงก์ วอนศบค.บังคับใช้มาตรการเดียวทั่วปท.
มติชน
19 มิถุนายน 2564 ( 16:40 )
15
ธุรกิจแอลกอฮอล์ เชียร์เปิดกิจการพร้อมปล่อยดริงก์ วอนศบค.บังคับใช้มาตรการเดียวทั่วปท.

 

นายธนากร คุปตจิตต์ เลขาสมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย เปิดเผยกรณีคลายล็อก 53 จังหวัดดื่มแอลกอฮอลล์ได้ในร้านอาหาร ว่าการที่ได้ประกาศเปิดประเทศที่ผ่านมา ย่อมพบกับปัญหาอุปสรรคที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือการมีผู้ที่มีความเห็นต่าง ซึ่งคงจะต้องทำความเข้าใจพร้อมกับต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าการเปิดประเทศนี้ได้ทำขึ้นอย่างรอบคอบและถูกต้อง โดยมีเครื่องมือต่างๆ ที่เป็นมาตรการที่จะใช้ในควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดได้อย่างทันท้วงที หากมีเหตุการณืที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น และนอกจากนี้ก็ยังต้องต่อสู้และต้องจัดการกับพวกเฟคนิวส์ที่สร้างความวุ่นวายสับสนให้กับประชาชนและสังคมอีกด้วย

 

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าการที่นายกรัฐมนตรีได้ตัดสินใจเปิดประเทศครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าอีกหนึ่งช่องทางสำคัญที่จะช่วยการฟื้นทางเศรษฐกิจได้นั้น ก็ต้องอาศัยต่างประเทศด้วย ซึ่งช่องทางของการท่องเที่ยวเป็นอีกหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนที่จะสามารถเกิดการหมุนเวียนการใช้จ่ายและนำรายได้เข้ามาสู่ประเทศ และการท่องเที่ยวนั้นมีทั้งกลางวันและกลางคืน โดยมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งสองช่วงเวลาที่พร้อมที่จะเปิดกิจการและสนับสนุน ภายใต้มาตรการที่เหมาะสมและเป็นไปได้ เพราะความจริงแล้วการท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนและสนับสนุนการเปิดประเทศในครั้งนี้

 

แต่ก็อย่าทำให้การตัดสินใจเปิดประเทศในครั้งนี้ต้องเสียเปล่า เพราะเป็นการตัดสินใจบนความท้าทายและความเสี่ยงที่ต้องบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน

 

นายธนากร กล่าวว่า แต่ถ้าการเปิดประเทศที่เกิดขึ้นยังคงมีอุปสรรคขัดขวางการดำเนินงานและไม่เป็นไปตามแนวทางที่รัฐบาลต้องการ การตัดสินใจครั้งนี้ก็จะเสียประโยชน์ สิ่งสำคัญที่ภาคเอกชนอยากร้องขอคือความชัดเจน ถูกต้อง เหมาะสม และลดอุปสรรคต่างๆ ที่เกินจำเป็นไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์อันเป็นการขัดขวางมาตรการและแนวทางของการเปิดประเทศในครั้งนี้ด้วย การตัดสินใจเปิดประเทศที่รวดเร็วภายใต้การพิจารณาที่รอบคอบนี้ ถือเป็นโอกาสของประเทศ เพราะเป็นการตัดสินใจก่อนที่ประเทศอื่นในภูมิภาคนี้จะดำเนินการและเป็นการเตรียมตัวในการเข้าสู่ฤดูกาลแห่งการท่องเที่ยวอีกด้วย ซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็จะได้มีเวลาในการตัดสินใจวางแผนได้ล่วงหน้า

 

ในขณะเดียวกันถ้ามีความชัดเจนแน่นอนภาคธุรกิจก็จะได้วางแผนและเตรียมตัวได้อย่างเหมาะสมทันการ ทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่ต้องหยุดงานไป สถานที่ วัตถุดิบต่างๆ เป็นต้น

 

นายธนากร กล่าว ในการท่องเที่ยวนั้น ปัจจัยสำคัญของการท่องเที่ยวก็คือ ความพร้อมของสถานที่ อาหาร เครื่องดื่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการกิน การดื่ม ถือเป็นกิจกรรมทางอ้อมที่สำคัญในการสร้างรายได้หลักของการท่องเที่ยว โดยที่วัฒนธรรมทั่วไปของนักท่องเที่ยวมักจะเป็นการกินและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ควบคู่กับอาหาร และการบันเทิง การที่จะพิจารณาออกมาตรการหรือแนวทางการผ่อนคลายในการเปิดประเทศนี้ก็ควรที่จะพิจารณาทบทวนเกี่ยวกับการอนุญาตให้ดื่มกินในร้านอาหารได้ ก็จะเป็นส่วนช่วยให้เกิดรายได้และธุรกิจที่เกี่ยวข้องสามารถอยู่ได้

 

นอกจากนี้ในส่วนของสถานบันเทิงที่เป็นการท่องเที่ยวกลางคืน ศบค ก็ควรที่จะพิจารณาทบทวนอนุญาตให้เปิดได้ภายใต้มาตรการผ่อนคลายที่เหมาะสมโดยความร่วมมือของผู้ประกอบกิจการสถานบันเทิงร่วมกัน เช่น พนักงานสถานบันเทิงปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกัน คือ ใส่หน้ากากและได้รับการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้ว ผู้มาใช้บริการมีการกำหนดระยะห่างในการนั่งอย่างเหมาะสม มีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้ามาในสถานบริการ มีแอลกอฮอล์ให้ทำความสะอาด เป็นต้น

 

“มาตรการในการผ่อนคลายในแต่ละพื้นที่คงต้องรอดูความชัดเจนจากการประกาศแบ่งพื้นที่โซนสีใหม่ 5 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด(สีแดงเข้ม) พื้นที่ควบคุมสูงสุด(สีแดง) พื้นที่ควบคุม(สีส้ม) พื้นที่เฝ้าระวังสูง(สีเหลือง) พื้นที่เฝ้าระวัง(สีเขียว) แทนพื้นที่ 4 โซนสีในปัจจุบันคือ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด(สีแดงเข้ม) พื้นที่ควบคุมสูงสุด(สีแดง) พื้นที่ควบคุม(สีส้ม) พื้นที่เฝ้าระวังสูง(สีเหลือง) ต่อไป ซึ่งจะเริ่มในวันที่ 21 มิถุนายน นี้” นายธนากร กล่าว

 

นายธนากร กล่าวว่า ถึงแม้จะได้มีการประกาศแบ่งพื้นที่แล้ว แต่ยังคงมีปัญหาและอุปสรรคที่พบ คือ ความไม่ชัดเจนจากการกำหนดมาตรการหรือแนวทางในการปฏิบัติในบางจังหวัดหรือบางพื้นที่ เนื่องจากการที่ ศบค ได้ประกาศพื้นที่โซนสีไว้อย่างชัดเจนควบคู่ไปกับมาตรการการผ่อนคลายในแต่ละพื้นที่ไว้อย่างชัดเจนแล้ว แต่ก็ยังคงมีบางจังหวัดหรือบางพื้นที่ได้ออกประกาศหรือคำสั่งที่แตกต่างไม่สอดคล้องกับมาตรการการผ่อนคลายที่ ศบค ได้ให้ไว้สำหรับแต่ละพื้นที่โซนสี เช่น บางจังหวัดได้มีการประกาศห้ามต่างๆ เพิ่มเติมอย่างเข้มงวดแตกต่างไปจากที่ ศบค ได้กำหนดแนวทางให้ไว้ ถึงแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดในจังหวัดนั้นดีขึ้นมากแล้ว แต่ก็ยังคงใช้วิธีคิดและการปฏิบัติแบบกึ่งปิดพื้นที่หรือนำมาตรการของพื้นที่ที่ ศบค ได้กำหนดโซนสีแบบควบคุมสูงสุดและเข้มงวดมาใช้ในพื้นที่ตนแทน เป็นต้น

 

“ในนามของสมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทยเห็นด้วยกับเครื่องมือสุดท้ายที่สำคัญที่ใช้เป็นเกณฑ์วัดสำหรับบางพื้นที่ของ ศบค ซึ่งได้เตรียมไว้เพื่อเป็นการป้องกันในกรณีหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งสัญญาณว่ามีบางพื้นที่ที่ได้รับมาตรการการผ่อนคลายนี้อาจเกิดการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้น ก็จะทำการยกเลิกมาตรการผ่อนคลายในพื้นที่นั้นทันที” นายธนากร กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง