รีเซต

ทรู จับมือสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ ติดปีกเทคโนโลยีดิจิทัลให้เกษตรกรนาอินทรีย์ ร่วมฟื้นฟูถิ่นนกกระเรียนพันธุ์ไทย

ทรู จับมือสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ ติดปีกเทคโนโลยีดิจิทัลให้เกษตรกรนาอินทรีย์ ร่วมฟื้นฟูถิ่นนกกระเรียนพันธุ์ไทย
TNN ช่อง16
23 พฤศจิกายน 2565 ( 15:47 )
95
ทรู จับมือสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ ติดปีกเทคโนโลยีดิจิทัลให้เกษตรกรนาอินทรีย์ ร่วมฟื้นฟูถิ่นนกกระเรียนพันธุ์ไทย

รร.ฟอร์จูน บุรีรัมย์ ร่วมเสริมทัพ เปิดพื้นที่ “ตลาดนกเขียน” เสริมแกร่งเศรษฐกิจชุมชนควบคู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

     กลุ่มทรู โดยฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย อาทิ จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ การท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย บริษัท น้ำตาล บุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยตัวแทนชุมชน 4 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านสวายสอ บ้านระเบิกขาม บ้านสะแกซำ และบ้านโคกสะอาด   ร่วมเปิดโครงการ “เกษตรกรต้นแบบวิถียั่งยืน” เพื่อยกระดับการผลิตข้าวคุณภาพ พร้อมเสริมทักษะการบริหารจัดการ การสื่อสารและการตลาดดิจิทัลให้กับเกษตรกร รับมือการตลาดยุคใหม่ ควบคู่การอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำของบุรีรัมย์ครอบคลุมพื้นที่กว่า 3,000 ไร่ รอบอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก ห้วยตลาด และสนามบิน ซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของนกกระเรียนพันธุ์ไทย หนึ่งในสัตว์ป่าสงวน 19 ชนิด ของประเทศ 

                      

    “โครงการเกษตรกรต้นแบบวิถียั่งยืน” มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาเกษตรกรต้นแบบที่มีกระบวนการผลิตได้มาตรฐาน ปลอดภัย นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นพัฒนาเกษตรกรให้มีทักษะ ความรู้ ทั้งด้านการจัดการ การสื่อสารและการตลาด รวมทั้งการบริหารจัดการการเงินซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญ ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาไปสู่ความมั่งคั่ง ยั่งยืน โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งเป้ายกระดับมาตรฐานการผลิตของเกษตรกร ด้วยการร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการนำศักยภาพด้านต่างๆ เข้ามาพัฒนาและส่งเสริมการเป็นเกษตรกรมืออาชีพ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ อาทิ มาตรฐานข้าวอินทรีย์ และ ข้าว GI (Geographical Indications) ตลอดจนมีเอกลักษณ์และภูมิปัญญาชุมชนในจังหวัดบุรีรัมย์ถึง 7 อำเภอ ซึ่งมาตรฐาน GI นี้ จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างความแตกต่างให้กับผลผลิตข้าวของเกษตรกรต้นแบบได้อีกด้วย


    กลุ่มทรู ได้เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายโครงการอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทย มาตั้งแต่ปี 2559 โดยนำศักยภาพเทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมส่งเสริมการอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทยผ่าน แอปพลิเคชั่น Doo Nok ซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อแจ้งพิกัดการพบนกกระเรียนฯ ในพื้นที่นาของเกษตรกร และขยายผลไปสู่การท่องเที่ยวชมนกกระเรียน รวมถึงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ความสำคัญของการอนุรักษ์นกผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ทั้งภายในภายนอก 


     สำหรับ “โครงการเกษตรกรต้นแบบวิถียั่งยืน”  กลุ่มทรู ได้แนะนำบริการและให้คำปรึกษากับเกษตรกรในการนำแพล็ตฟอร์มดิจิทัลต่างๆ ของบริษัทฯ อาทิ  True Smart Merchant และ True Money Wallet มาช่วยในการขยายช่องทางจัดจำหน่ายข้าว รวมถึงการอบรมทักษะการตลาดออนไลน์ ส่งเสริมให้เกษตรกรเรียนรู้ เทคนิควิธีการเข้าสู่ตลาดออนไลน์ พร้อมทั้งการผลิตสื่อ และการประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางต่างๆ ภายในเครือเจริญโภคภัณฑ์ และพันธมิตร ให้กับกลุ่มเกษตรทั้ง 4 หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ โดยการดำเนินงานดังกล่าวช่วยให้กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่และนาอินทรีย์ มีตราสัญลักษณ์ สินค้าเป็นของตัวเอง สามารถสร้างรายได้ผ่านช่องทางออนไลน์  ตลอดจนมีความเข้มแข็งของกลุ่ม จากการได้รับความรู้ในการบริหารจัดการการเงินผ่านโครงการธนาคารชุมชน ซึ่งมุ่งส่งเสริมการออมและสร้างแหล่งเงินหมุนเวียนของกลุ่ม นำมาซึ่งการเกื้อกูล ความรักความสามัคคีของชุมชน โดยในปีนี้ นำร่องใน 2 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านสวายสอ และบ้านระเบิกขาม 


     นอกจากนี้ กลุ่มทรู ยังผลักดันสินค้าชุมชน และได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากโรงแรมฟอร์จูนบุรีรัมย์ ภายใต้บริษัท ซีพีแลนด์ จำกัด ในการจัดทำมุมจำหน่ายข้าวอินทรีย์และผลิตภัณฑ์ชุมชนอื่นๆ บริเวณล๊อปบี้ของโรงแรม รวมถึง การเปิด “ตลาดนกเขียน” ณ ลานเอนกประสงค์หน้าโรงแรม เพื่อให้ชุมชนทั้ง 4 หมู่บ้าน รวมทั้งชุมชนอื่นๆ ภายใต้การดูแลของสำหนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ นำสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชนมาจำหน่าย ทุกๆ วันที่ 2 ของเดือนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายอีกด้วย  


     “โครงการเกษตรกรต้นแบบวิถียั่งยืน” ไม่เพียงเป็นการยกระดับศักยภาพและคุณภาพชีวิตของเกษตรกร แต่ยังเป็นการขยายพื้นที่อาศัยและแหล่งอาหารให้กับนกกระเรียนพันธุ์ไทย 1 ในสัตว์ป่าสงวน 19 ชนิด ของประเทศที่ องค์การสวนสัตว์ฯ ได้นำมาปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มาก เมื่อปี พ.ศ. 2552 อีกด้วย   จากการศึกษาพบว่านกกระเรียนพันธุ์ไทยมักจะอาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมน้ำ และพื้นที่เกษตกรรม ที่ไม่มีการใช้สารเคมี ปัจจุบัน มีนกกระเรียนในธรรมชาติแล้วกว่า145 ตัว และ มีนกเกิดใหม่เพิ่มขึ้นในธรรมชาติทุกปี อย่างน้อยปีละ 2 ตัว รายชื่อชุมชนและองค์กร ที่ร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้า ใน “ตลาดนกเขียน”


1. บ้านสวายสอ

จำนวน 2 ร้าน ภายใต้แนวคิด “ข้าวหอมนกกระเรียน ข้าวอินทรีย์ ของดี สวายสอ” และ “อัตลักษณ์ ชุมชน บ้านนกกระเรียน สวายสอ”

2. บ้านสะแกซำ ภายใต้แนวคิด “ข้าวพันธุ์ดี อินทรีย์ GI”

3. บ้านโคกสะอาด ภายใต้แนวคิด “สะอาด แซ่บ นัว ครัวบ้านโคกสะอาด”

4. บ้านระเบิกขาม “ข้าวอินทรีย์จีไอดินภูเขาไฟบ้านระเบิกขาม”

5. กลุ่ม Young Smart Farmer   

- ตำบลพระครู อำเภอมืองบุรีรัมย์

     - ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์

     - ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์

     - อำเภอกระสัง

     - ต.ชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์

6. เรือนขนมไทย By หนองขวาง สนับสนุนโดยบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

7. องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

8. ทรู บุรีรัมย์

9. พาร์ค คอนโด ดรีม บุรีรัมย์

10. กลุ่มผู้ผลิตข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์ (GI) จาก 7 อำเภอ

11. กลุ่มออทิสติก บุรีรัมย์

12. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์

     - ข้าวเม่านางรอง

     - กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านสมุนไพรสวายจีก


กำหนดการ

กิจกรรมเปิดตัวโครงการเกษตรกรต้นแบบวิถียั่งยืน และ ตลาดนกเขียน วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.30 – 18.30 น. ณ ลานกิจกรรม หน้าโรงแรมฟอร์จูนบุรีรัมย์


15.30 น.     ลงทะเบียน 

16.30 น.     พิธีกรกล่าวเปิดงาน และ เปิด วิดิทัศน์ภาพรวมโครงการ 

16.35 น.     กล่าวต้อนรับ โดย คุณทองพูน อุ่นจิตต์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านสวายสอ ตัวแทนชุมชน 

16.40 น.     การอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทยในจังหวัดบุรีรัมย์ โดย คุณไชยชนก ชิดชอบ  

16.45น.      กล่าวรายงาน โดย คุณดำรง ปลั่งกลาง เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ 

16.50 น.     กล่าวเปิดงาน โดย คุณไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 

17:00 น.     พิธีเปิด 

(ประธานในพิธี ผู้บริหารองค์กร และ ตัวแทนชุมชน ร่วมเกี่ยวข้าวเพื่อเปิดงาน)  

    - คุณไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด 

    - คุณไชยชนก ชิดชอบ 

    - คุณดำรง ปลั่งกลาง เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ 

    - คุณสุทธิศักดิ์ พรหมบุตร สนง.พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ 

    - คุณสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรี ตาบลอิสาณ 

    - คุณอรรถ อรุณรัตนพงษ์ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น 

    - คุณอภิชาติ สินธุมา โรงแรมฟอร์จูน บุรีรัมย์ 

    - คุณธนชน เคนสิงห์ ผู้อำนวยการ สวนสัตว์นครราชสีมา

17.15 น.     ถ่ายภาพร่วมกันและมอบของที่ระลึก 

17.25 น.     ประธานมอบใบรับรองข้าว GI ให้กับ 7 อำเภอ ของจังหวัดบุรัมย์ 

17.35 น.     ถ่ายภาพร่วมกับผู้รับมอบใบรับรองข้าว GI / สื่อมวลชนสัมภาษณ์ผู้บริหาร 

17.40 น.     กิจกรรมพิเศษ พบกับ “เชฟลี่ – พรชนัน” แชมป์มาสเตอร์เชฟ ประเทศไทย ซีซั่น 4

                 - ประกวดเมนูเด็ดจากชุมชน และมอบรางวัล 

                 - ผู้บริหารร่วมกิจกรรมปรุงอาหาร 

18.15 น.    ประธานในพิธี ผู้บริหารองค์กร และ แขก เยี่ยมชมร้านค้าของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ และมุมขายสินค้าภายในโรงแรมฟอร์จูน บุรีรัมย์ 

18.30 น.    จบงาน


*****************************************************

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง