บุรีรัมย์ สั่งปิด 2 หมู่บ้าน ห้ามเข้าออก 14 วัน หลังพบติดโควิด 9 ราย

บุรีรัมย์ สั่งปิด 2 หมู่บ้าน ห้ามเข้าออก 14 วัน หลังพบติดโควิด 9 ราย
ข่าวสด
10 มิถุนายน 2564 ( 22:04 )
13
บุรีรัมย์ สั่งปิด 2 หมู่บ้าน ห้ามเข้าออก 14 วัน หลังพบติดโควิด 9 ราย

 

บุรีรัมย์ สั่งปิด 2 หมู่บ้าน ห้ามเข้าออก 14 วัน หลังพบติดโควิด 9 ราย และมีผู้สัมผัสเพิ่มในพื้นที่ดังกล่าว และพื้นที่ใกล้เคียงจำนวนมาก

 

 

 

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2564 นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 25/2564 ซึ่งมีนายพิเชษฐ พืดขุนทด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

 

 

 

โดยที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ออกแถลงการณ์คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ฉบับที่ 12/2564 เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดบุรีรัมย์ และการกำหนดพื้นที่ควบคุม

 

 

นายพิเชษฐ พืดขุนทด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จ.บุรีรัมย์ ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง บุรีรัมย์พบผู้ป่วยยืนยันสะสม จำนวน 221 ราย อยู่ระหว่างการรักษา จำนวน 29 ราย หายป่วยและกลับบ้านแล้ว จำนวน 189 ราย เสียชีวิตสะสม 3 ราย โดยเป็นผู้ที่ติดมาจากนอก จ.บุรีรัมย์ จำนวน 153 ราย และติดเชื้อในพื้นที่ จำนวน 68 ราย ยังคงมีการเฝ้าระวังและกักกันตัวอยู่ที่บ้านในผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 17,165 ราย (เฝ้าระวังยังไม่ครบ 14 วัน จำนวน 1,364 ราย)

 

 

นายพิเชษฐ กล่าวต่อว่า ในวันที่ 9 มิ.ย. 2564 รายงานพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 12 ราย โดยมีกลุ่มก้อนการระบาดที่สำคัญได้แก่ พื้นที่ อ.ประโคนชัย และพื้นที่ อ.ห้วยราช ดังนี้ พื้นที่คุ้มตะเปียงกะดอล บ้านกระโดนหมู่ที่ 9 ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ จำนวน 6 ราย และในพื้นที่คุ้ม 3 คุ้ม 4 และคุ้ม 5 บ้านสะแกสามัคคี หมู่ที่ 4 ต.สามแวง อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ จำนวน 3 ราย โดยมีผู้สัมผัสเพิ่มเติมในพื้นที่ดังกล่าว และพื้นที่ใกล้เคียงจำนวนมาก และมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ดังกล่าว

 

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 (7) มาตรา 34 มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ข้อ 6 (1) ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ในคราวประชุมฯครั้งที่ 25/2564 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 จึงมีคำสั่งให้ดำเนินการ ดังนี้

 

 

ข้อ 1 ห้ามผู้ใดเข้าไปหรือออกจากพื้นที่บริเวณคุ้มตะเปียงกะดอล บ้านกระโดน หมู่ที่ 9 ตำบลไพศาล อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ และในพื้นที่คุ้ม 3 คุ้ม 4 และคุ้ม 5 บ้านสะแกสามัคคี หมู่ที่ 4 ตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2564 เว้นแต่สามารถควบคุมโรคได้อาจพิจารณายกเลิกคำสั่งได้ก่อนกำหนด หากมีความจำเป็นจะต้องเข้าหรือออกจากพื้นที่ให้ขออนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์

 

 

ข้อ 2 ผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งนี้ มีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

 

ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์ ยังคงพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง จึงขอให้ประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ เน้นปฏิบัติตามหลัก D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด ได้แก่ เว้นระยะระหว่างบุคคล หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมืออย่างทั่วถึงเพียงพอ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าใช้บริการ เพื่อคัดกรองผู้ใช้บริการที่อาจไม่สบาย ตรวจหาเชื้อโควิด 19 และติดตั้งและใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” และ “หมอชนะ” ก่อนเข้า-ออกสถานที่ทุกครั้ง

 

 

พร้อมทั้งขอเชิญชวนประชาชนชาวบุรีรัมย์ ลงทะเบียนในระบบ BURIRAM IC หรือ อสม. / เจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้าน เพื่อรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้ครบตามนัด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง