รีเซต

ราชกิจจาฯประกาศข้อกำหนดพรก.ฉุกเฉิน ให้ปชช.งด-ชะลอเดินทางข้ามจังหวัด

ราชกิจจาฯประกาศข้อกำหนดพรก.ฉุกเฉิน ให้ปชช.งด-ชะลอเดินทางข้ามจังหวัด
มติชน
1 พฤษภาคม 2563 ( 17:45 )
483
ราชกิจจาฯประกาศข้อกำหนดพรก.ฉุกเฉิน ให้ปชช.งด-ชะลอเดินทางข้ามจังหวัด

ราชกิจจาฯประกาศข้อกำหนดพรก.ฉุกเฉิน ให้ปชช.งด-ชะลอเดินทางข้ามจังหวัด

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ข้อกำหนดหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ.2548 (ฉบับที่5 ) มีใจความสรุปว่า ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2563 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2563 แล้วนั้นเพื่อให้กํารบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ ยังคงดำรงอยู่ต่อไปเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19ไปสู่พื้นที่อื่นและป้องกันมิให้โรคกลับมาแพร่ระบําดใหม่ในพื้นที่ ซึ่งเคยควบคุมได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ.2548 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนดเป็นการทั่วไป และข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการทั้งหลาย อาทิ ข้อ 1 การห้ามออกนอกเคหสถาน ให้การห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา๒๒.๐๐นาฬิกาถึงเวลา๐๔.๐๐ นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นตามข้อกำหนด(ฉบับที่2 )ลงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563

ข้อ 2 การห้ามหรือข้อจำกัดการดำเนินการหรือการทำกิจกรรมบางอย่างตามพระราชกำหนดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง อาทิ

(1)ห้ามการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภทเพื่อจัดการเรียนการสอนการสอบการฝึกอบรมหรือการทำกิจกรรมใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เว้นแต่เป็นการดำเนินการสื่อสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

(2)ห้ามผู้ใดจัดให้มีกิจกรรมซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นจำ นวนมากในลักษณะมั่วสุมประชุมกันหรือมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้ง่าย เช่น การประชุมการสัมมนาการแจกจ่ายอาหารหรือสิ่งของการจัดเลี้ยง เว้นแต่เป็นการจัดโดยพนักงานเจ้าหน้าที่หรือได้รับอนุญาตจากพนักงาน เจ้าหน้าที่และต้องเว้นระยะห่างทํางสังคมระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยหนึ่งเมตร สถานที่ทำกิจกรรมต้องโล่งแจ้งหรือไม่แออัดใช้ระยะเวลาทำกิจกรรมไม่นานและมีมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการก หนด

ข้อ5 ให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดเว้นแต่มีความจำเป็นซึ่งต้องแสดงเหตุผลและหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ทั้งต้องรับการตรวจคัดกรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง