รีเซต

เครือซีพี ร่วมจัดนิทรรศการ “ต้นแบบแห่งเมล็ดพันธุ์ความสุขที่ยั่งยืน”

เครือซีพี ร่วมจัดนิทรรศการ “ต้นแบบแห่งเมล็ดพันธุ์ความสุขที่ยั่งยืน”
TNN ช่อง16
5 ธันวาคม 2563 ( 10:53 )
176
เครือซีพี ร่วมจัดนิทรรศการ “ต้นแบบแห่งเมล็ดพันธุ์ความสุขที่ยั่งยืน”

วันนี้( 5 ธ.ค.63) บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และบริษัทในเครือฯ ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปี2563 ที่รัฐบาลจัดขึ้น เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยร่วมจัดแสดงนิทรรศการภายใต้ชื่อ “ต้นแบบแห่งเมล็ดพันธุ์ความสุขที่ยั่งยืน” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในฐานะที่ทรงเป็นต้นแบบของกษัตริย์นักพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

โดยน้อมนำแนวพระราชดำริมาเป็นต้นแบบในการสร้างความยั่งยืนให้แก่ประเทศชาติและสังคมเพื่อความสุขที่ยั่งยืนของคนไทย โดยมี นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ และ นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร  เครือเจริญโภคภัณฑ์ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการฯ พร้อมกับแจกเมล็ดพันธุ์ผักและหน้ากากอนามัยฟรีแก่ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 


 

นิทรรศการฯนี้ได้น้อมนำแนวพระราชดำริใน 3 ด้านสำคัญ คือ ด้านการพัฒนามนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่เครือฯและบริษัทในเครือฯได้ใช้เป็นต้นแบบในการประกอบธุรกิจสร้างประโยชน์ เพื่อประเทศชาติและสังคม สอดคล้องกับปรัชญา “3 ประโยชน์” ที่เป็นค่านิยมองค์กรซึ่งมุ่งสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประโยชน์ต่อประชาชนและประโยชน์ต่อองค์กรเป็นลำดับสุดท้าย 

 

โดยภายในนิทรรศการแบ่งออกเป็น 3 โซน ประกอบด้วย 1.เมล็ดพันธุ์แห่งอนาคต : การพัฒนามนุษย์  2.เมล็ดพันธุ์แห่งโอกาส : การพัฒนาสังคม 3.เมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืน : การพัฒนาสิ่งแวดล้อม

 

โซนที่ 1 เมล็ดพันธุ์แห่งอนาคต  : การพัฒนามนุษย์ ด้วยเพราะเห็นว่าการศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนามนุษย์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้มีส่วนร่วมในการช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษา สร้างอนาคตให้กับเยาวชนของประเทศ ผ่านโครงการสำคัญ ๆ ได้แก่  1.โครงการทรูปลูกปัญญา มอบโอกาสการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมด้วยสื่อและเทคโนโลยีอย่างครบวงจร 

 

2.โครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรม สร้างต้นแบบเยาวชน สนับสนุนการศึกษาและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 3.โครงการพัฒนาศักยภาพคน โดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งสถาบันการศึกษาเพื่อสังคม 2 แห่ง คือ “วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์” และ “สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์” รวมถึงศูนย์การเรียนรู้ปัญญาภิวัฒน์อีกกว่า 20 แห่งทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาศักยภาพผ่านการมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนอีกหลากหลายโครงการ

 

โซนที่ 2 เมล็ดพันธุ์แห่งโอกาส : การพัฒนาสังคม  เนื่องจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ตระหนักว่าการสร้างคุณค่าทางสังคมถือเป็นหนึ่งในภารกิจหลักเพื่อมอบโอกาสที่ยั่งยืนกับคนไทย ในโซนนี้จะนำเสนอถึงโครงการต่างๆ ที่เครือฯและบริษัทในเครือฯร่วมพัฒนาและสร้างสรรค์เพื่อสังคม ได้แก่ โครงการหมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า ที่จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้น้อมนำแนวพระราชดำริด้านการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในลักษณะหมู่บ้านเกษตรกรรม ตั้งแต่ปี 2520 เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรสามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้ 

 


 

ซึ่งปัจจุบันหมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้าเป็นชุมชนเลี้ยงสุกรที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย  โครงการ“ซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน ปากน้ำประแส” เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลน ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศต่อยอดสู่การสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชน “โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน” สนับสนุนการร่วมสร้างสรรค์สุขภาพและสุขภาวะที่ดีให้กับเยาวชน

 

“โครงการส่งเสริมเกษตรกรและ SME” จำหน่ายสินค้าผ่านร้าน 7-11 และ 24 shopping เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน “โครงการรอยยิ้มชาวเล” ที่นำผลผลิตของชุมชนประมงพื้นบ้านหัวไทร จ.นครศรีธรรมราชจากการฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล มาต่อยอดเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นส่งเสริมรายได้ให้แก่ชาวประมงภายใต้แนวคิด SEACOSYSTEM เพื่อทะเลไทยยั่งยืน  “โครงการ True Coffee deaf Barista” ที่เปิดโอกาสให้ผู้บกพร่องทางการได้ยินพัฒนาเป็นบาริสต้ามืออาชีพ และยังช่วยส่งเสริมศักยภาพสร้างอาชีพอย่างยั่งยืนแก่กลุ่มผู้พิการเพื่อสร้างความเท่าเทียมในสังคม

 

โซนที่ 3 เมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืน : การพัฒนาสิ่งแวดล้อม เครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งมั่นในการปกป้องระบบนิเวศและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งต่อโลกที่ยั่งยืนไปยังคนรุ่นใหม่ ในโซนนี้นำเสนอโครงการสบขุ่นโมเดล จ.น่าน ซึ่งเครือเจริญโภคภัณฑ์ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกกาแฟเพื่อพลิกฟื้นผืนป่า และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

 

นอกจากนี้ ภายในนิทรรศการต้นแบบแห่งเมล็ดพันธุ์ความสุขที่ยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ จะมีการแจกเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวคุณภาพดีหลากหลายชนิด อาทิ คะน้ายอด ผักบุ้งเรียวไผ่ กระเพรา โหระพา แมงลักและพริกขี้หนูจากบริษัท เจียไต๋ จํากัด ทุกวันรวมทั้งสิ้น 9,999 ซอง โดยจะแจกพร้อมกับหน้ากากอนามัยซีพี ทุกวันจำนวนรวมทั้งสิ้น 50,000  ชิ้น และยังมีกิจกรรมร่วมสนุกถ่ายภาพกับแบบจำลองผืนป่า สบขุ่นโมเดล จ.น่าน พลิกฟื้นผืนป่าสู่ความยั่งยืน พร้อมแชร์ โพสต์ภาพ รวมทั้งยังสามารถลองชิม Reforested Coffee จากเมล็ดกาแฟจาก อ.สบขุ่น จ.น่าน และมีการจัดแสดงต้นราชพฤกษ์

 


 


 


 


 

 

 

 

เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง