รีเซต

CK กำไรไตรมาส1/67 ที่ 121 ลบ.ลด44% เหตุ ก่อสร้างทรงตัว-รับรู้ส่วนแบ่งกำไรฯลง

CK กำไรไตรมาส1/67 ที่ 121 ลบ.ลด44% เหตุ ก่อสร้างทรงตัว-รับรู้ส่วนแบ่งกำไรฯลง
ทันหุ้น
15 พฤษภาคม 2567 ( 18:36 )
14
CK กำไรไตรมาส1/67 ที่ 121 ลบ.ลด44% เหตุ ก่อสร้างทรงตัว-รับรู้ส่วนแบ่งกำไรฯลง

##CK#ทันหุ้น-CK กำไร 121 ลบ. ลด44% เหตุ ก่อสร้างทรงตัว-รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม-รายได้อื่นลง 

 

นาย ณัฐวุฒิ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) หรือ  CK เปิดเผยว่า  ไตรมาส1 ปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิ 121 ล้านบาท ลดลง 44% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 217.45ล้านบาท  โดยมาจากการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและรายได้อื่นลดลง

 

ขณะที่บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากสัญญาก่อสร้าง  9,458 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.84 ของรายได้รวม โดยเพิ่มขึ้น 32 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า หรือคิดเป็น 0.34 %สาเหตุหลักมาจากบริษัทและบริษัทย่อยทยอยรับรู้รายได้ในการก่อสร้างทั้งโครงการที่มีอยู่และโครงการใหม่ ซึ่งการดําเนินการเป็นไปตามความก้าวหน้าของโครงการและแผนที่กําหนด เช่น สัญญางานก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ โครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำบางมด-สําโรง , โครงการก่อสร้างขุดคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร 

 

โครงการก่อสร้างระบบบําบัดน้ำเสียธนบุรีและสวนสาธารณะพื้นที่แขวงบางขุนนนท์ กรุงเทพมหานคร , ยังรวมถึงโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ(สายสีม่วงใต้) อีกทั้งโครงการ กอสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ สัญญาที่ 2 ช่วงงาว-เชียงราย และสัญญาที่ 3 ช่วงเชียงราย-เชียงของ และสัญญาก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำหลวงพระบาง สําหรับงวดไตรมาส 1 ปี 2567 

 

บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนในการรับเหมาก่อสร้าง 8,741 ล้านบาท ลดลง 15 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า คิดเป็น0.17% บริษัทและบริษัทย่อยมีกําไรขั้นต้น 717 ล้านบาท เพิ่มขึน 48 ล้านบาท คิดเป็น7.10% เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีความคืบหน้าในการก่อสร้าง ขณะที่อัตรากําไรขั้นต้น เท่ากับร้อยละ 7.58  เทียบกับปีกอนหน้าซึ่งเท่ากับร้อยละ 7.10

 

สําหรับงวดไตรมาส 1 ปี 2567 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจํานวน 533 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า คิดเป็นร้อยละ 7.74 โดยมาจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

 

สําหรับงวดไตรมาส 1 ปี 2567 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจํานวน 165 ล้านบาท ลดลง 35 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า หรือลดลงร้อยละ 17.36 โดยสาเหตุหลักจาก บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) หรือ CKP รับรู้ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี จากปริมาณการขายไฟฟ้าที่ลดลง และค่าใช้จ่ายทางการเงินที่เพิ่มขึ้นตามแนวโน้มดอกเบี้ยโลก ในขณะที่บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีส่วนแบ่งกําไรเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ทั้งธุรกิจประกอบด้วย รายได้ค่าผ่านทาง รายได้ค่าโดยสารและรับจ้างเดินรถ รวมทั้งรายได้จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์ 

 

สําหรับงวดไตรมาส 1 ปี 2567 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนทางการเงิน จํานวน 360 ล้าน บาท ลดลง 36 ล้านบาทจากช่วงเดียวกันของปีก่อน บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวมเท่ากับ 1.92  เท่า เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนซึ่งเท่ากับ 1.84 เท่า อย่างไรก็ตามยังตํ่ากว่าเงื่อนไขของการออกเงินหุ้นกู้ซึ่งกำหนดไว้ไม่เกิน 3 เท่า

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง