รีเซต

ก.แรงงานขับเคลื่อน "จ้างงาน" ฟาร์มตัวอย่าง จ.ลำปาง ฟื้นอาชีพ สร้างรายได้ หลังโควิด-19 สงบ

ก.แรงงานขับเคลื่อน "จ้างงาน" ฟาร์มตัวอย่าง จ.ลำปาง ฟื้นอาชีพ สร้างรายได้ หลังโควิด-19 สงบ
มติชน
22 มิถุนายน 2563 ( 16:22 )
106
1
ก.แรงงานขับเคลื่อน "จ้างงาน" ฟาร์มตัวอย่าง จ.ลำปาง ฟื้นอาชีพ สร้างรายได้ หลังโควิด-19 สงบ
ก.แรงงานขับเคลื่อน “จ้างงาน” ฟาร์มตัวอย่าง จ.ลำปาง ฟื้นอาชีพ สร้างรายได้ หลังโควิด-19 สงบ

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยม
ความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่าง ต้านภัยโควิด–19 ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (บ้านแม่ต๋ำ) จ.ลำปาง หมู่ที่ 1 ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง

 

นางเธียรรัตน์ กล่าวว่า กระทรวงแรงงานสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระราชินี พระราชทานพื้นที่ในฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้กระทรวงแรงงานร่วมกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินกิจกรรมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ภายใต้ “โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด – 19” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนที่ว่างงานจากผลกระทบโควิด มีงานทำ มีรายได้ เพื่อจุนเจือภายในครอบครัว โดยจัดสรรงบประมาณจำนวน 19.8 ล้านบาท ดำเนินการในพื้นที่ 17 จังหวัด 30 ฟาร์มตัวอย่าง ระยะเวลา 60 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม – วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ปฏิบัติงานวันละ 8 ชั่วโมง หยุดทุกวันอาทิตย์ จะได้รับค่าตอบแทนวันละ 300 บาทต่อคน ทั้งนี้จะมีแรงงานเข้าร่วมโครงการรวมจำนวนทั้งสิ้น 1,101 คน

 

นางเธียรรัตน์ กล่าวว่า สำหรับ จ.ลำปาง มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 50 คน เป็นชาย 10 คน หญิง 40 คน ทั้งหมดเป็นคนในพื้นที่ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอิสระรับจ้างทั่วไปมาก่อน รองลงมา ได้แก่ ทำการเกษตร ทำงานในโรงงาน และค้าขาย ตามลำดับ มีรายได้ต่ำสุด 3,000 บาท และสูงสุด 25,000 บาทต่อเดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม – วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ระยะเวลา 60 วัน หยุดทุกวันอาทิตย์ ค่าตอบแทนวันละ 300 บาทต่อเดือน

“ซึ่งจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้ทุกคน ซึ่งปฏิบัติงานขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับพื้นที่สร้างคอกหมูหลุม โรงเลี้ยงไก่ ทำน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง กับดักแมลง และปรับพื้นที่แปลงนาข้าว นอกจากนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จะช่วยเติมเต็มตามภารกิจ อาทิ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง ได้นำหลักสูตรการซ่อมเครื่องยนต์เพื่อการเกษตรไปถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และนำหลักสูตร “การขายสินค้าออนไลน์” ไปให้ความรู้ นอกจากนี้ สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง รับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 และให้ความรู้ด้านสิทธิประโยชน์ประกันสังคม รวมทั้งสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด จะได้นำการสาธิตอาชีพ/ ความรู้กฎหมายแรงงาน ความปลอดภัยในการทำงาน ไปชี้แจงแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย” รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าว

 

นางเธียรรัตน์ กล่าวว่า ภายหลังสิ้นสุดโครงการฯ ของกระทรวงแรงงาน ในส่วนของ จ.ลำปาง จะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนหนึ่งได้กลับไปทำงานในสถานประกอบการเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย นอกจากนี้ อีกส่วนหนึ่งมีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฟาร์มตัวอย่างในระยะที่ 2 และ 3 ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง