ผู้ว่าฯปทุมฯ สั่งปิด รร.-ผับ-บาร์-คาราโอเกะ-อาบอบนวด

ผู้ว่าฯปทุมฯ สั่งปิด รร.-ผับ-บาร์-คาราโอเกะ-อาบอบนวด
มติชน
17 เมษายน 2564 ( 17:50 )
20
ผู้ว่าฯปทุมฯ สั่งปิด รร.-ผับ-บาร์-คาราโอเกะ-อาบอบนวด

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานกรรมการโรคคิดต่อจังหวัดปทุมธานี ผู้ทำกับการบริหาร ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดปทุมธานี ออกคำสั่งปิด ร.ร.สถานศึกษา ผับ บาร์ คาราโอเกะและอาบอบนวด เมื่อวันที่ 17 เมษายน ข้อความระบุว่า

 

ข้อ 1 การห้ามการดำเนินการหรือจัดกิจกรรมหรือที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค

1.1 ห้ามการใช้อาคารหรือสถานที่ ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษา ทุกประเภท เพื่อการจัด การเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากทำให้เสี่ยงต่อ การแพร่โรค เว้นแต่การใช้เป็นที่เอกเทศตามกฎหมายว่าด้วยโรคติตต่อ หรือการใช้เป็นสถานที่เพื่อให้ความช่วยเหลือ อุปการะ หรือการใช้สถานที่ตามข้อยกเว้นที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ ของข้อกำหนด (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 3 มกราคม พศ. 2564

1.2 ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่าห้าสิบคน เว้นแต่ ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมที่ต่ำเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานที่กักกันโรค โดยให้คำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด โดยคำแนะนำของคณะกรรมการโรคติตต่อจังหวัด กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่จัดกิจกรรมและสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ แนบท้ายคำสั่งนี้

 

ข้อ 2 การปิดสถานบริการหรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพรโรค ให้ปิดสถานบริการ สถานประกอบการ ที่มีลักษณะคลัายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการ อาบอบนวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน โดยให้ปิดสถานที่ดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวอย่างน้อยสิบสี่วัน นับตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง