TrueID

นายกฯไฟเขียว กบสท. ขับเคลื่อนบูรณาการ พัฒนาความเสมอภาค ตั้งเป้าลดความยากจน เร่งทำทันทีในปี 65

นายกฯไฟเขียว กบสท. ขับเคลื่อนบูรณาการ พัฒนาความเสมอภาค ตั้งเป้าลดความยากจน เร่งทำทันทีในปี 65
มติชน
2 ธันวาคม 2564 ( 18:12 )
24
นายกฯไฟเขียว กบสท. ขับเคลื่อนบูรณาการ พัฒนาความเสมอภาค ตั้งเป้าลดความยากจน เร่งทำทันทีในปี 65

2 ธันวาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการบูรณาการเพื่อพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม (กบสท.) ครั้งที่ 1/2564 ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานว่า ในที่ประชุมนายกรัฐมนตรีระบุว่าการทำงานพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคมเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติของรัฐบาลที่ต้องเกิดเป็นรูปธรรม เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ ทั้งการประกอบอาชีพ คุณภาพชีวิต เป็นห่วงโซ่อุปทานที่จำเป็นจะต้องดำเนินงานต่อเนื่อง ให้เป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติที่กำหนดไว้ โดยการแก้ปัญหาความยากจนจะต้องมองในทุกมิติ และนำข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาวางแผนแก้ปัญหาให้ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งภาคเอกชนจะต้องช่วยเสริมการดำเนินงานภาครัฐ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาสำเร็จได้โดยเร็วที่สุด

 

นายกฯย้ำว่า การบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหน่วยงานภาคเอกชน โดยขณะที่ภาครัฐตั้งเป้าหมายการทำงาน ภาคเอกชนก็ต้องตั้งเป้าหมายการพัฒนาให้กับภาคธุรกิจรายใหญ่ รายกลาง รายเล็ก เอสเอ็มอี สตาร์ทอัพ และวิสาหกิจชุมชนด้วย เพราะทั้งหมดล้วนอยู่ในห่วงโซ่ อุปทานทั้งสิ้น รัฐบาลต้องหาแนวทางช่วยผู้มีรายได้น้อย ให้มีรายได้ต่อหัวที่เพียงพอในการดำรงชีวิต โดยต้องตั้งเป้าหมายในปี 2565 ทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องต้องเดินหน้าแผนงาน และดำเนินการทันทีในปี 2565 เพื่อพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมในสังคม ต้องหาแนวทางทำให้ประชาชนมีรายได้ประจำวัน พัฒนาทักษะฝีมือเพื่อเพิ่มค่าแรงได้ พร้อมเร่งพัฒนาแรงงานไทย Up-Skill/Re-Skill ให้แรงงานสามารถทำงานกับเครื่องจักรได้ในขณะนี้ และให้สามารถทำงานกับหุ่นยนต์ได้ในอนาคต โดยรัฐบาลจะพิจารณาแหล่งงบประมาณดำเนินการ เพื่อให้เกิดการจุดประกายการแก้ปัญหาให้กับประชาชนในทุกพื้นที่ทุกภาค

 

นายกรัฐมนตรียังแนะให้แก้ปัญหาความยากจนข้ามรุ่น โดยให้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาหรือการฝึกวิชาชีพให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย ซึ่งข้าราชการในพื้นที่ก็ต้องเรียนรู้งานการบริหารและพร้อมที่จะให้ความรู้กับประชาชน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการของแนวทางการขับเคลื่อนการบูรณาการเพื่อพัฒนาความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางสังคม เพื่อปิดช่องว่างการพัฒนาที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา ประเทศ ประกอบด้วย 1.สร้างระบบและกลไกให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจนพิเศษเป็นรายบุคคล กลุ่มเป้าหมาย คือกลุ่มนักเรียนยากจนพิเศษ กลุ่มเด็กที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาและไม่ได้ทํางาน (NEETs) และกลุ่มเด็ก ในครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น

 

2.ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากโดยเพิ่มการเข้าถึงดิจิทัลทั้งระบบ กลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มประชากร ร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำสุด (กลุ่ม Bottom 40) ประมาณ 32.7 ล้านคน และกลุ่มผู้ประกอบการท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชน

 

3.พัฒนาหลักประกันและความคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุม กลุ่มเป้าหมายคือคนจนตกหล่น จากมาตรการสวัสดิการแห่งรัฐหรือระบบฐานข้อมูลที่สําคัญ

 

4.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการในเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาคให้เข้าถึงประชาชน ทุกกลุ่ม กลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนทุกกลุ่มในเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาค อาทิ กทม. และปริมณฑล ขอนแก่น เชียงใหม่ เมืองในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สงขลา และภูเก็ต เพื่อกระจายความเจริญ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง

 

และมอบฝ่ายเลขานุการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน การบูรณาการเพื่อพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคมตามที่ที่ประชุมได้เห็นชอบ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง