ครม.ไฟเขียว ร่างแผนปฏิบัติการภูมิภาคอาเซียน 'การต่อต้านขยะทะเล' ปี 2564-2568

ครม.ไฟเขียว ร่างแผนปฏิบัติการภูมิภาคอาเซียน 'การต่อต้านขยะทะเล' ปี 2564-2568
มติชน
11 พฤษภาคม 2564 ( 13:40 )
35
ครม.ไฟเขียว ร่างแผนปฏิบัติการภูมิภาคอาเซียน 'การต่อต้านขยะทะเล' ปี 2564-2568

 

ข่าววันนี้ 11 พฤษภาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ได้เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเลปี 2564-2568 (ASEAN Regional Action Plan for Combating Marine Debris 2021-2025) และครม.ยังอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายรับรองร่างแผนปฏิบัติการดังกล่าว และหากมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคำในร่างแผนปฏิบัติการในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอ ครม.เพื่อพิจารณาอีกครั้ง

 

 

โดยทางสำนักเลขาธิการอาเซียนจะขอรับการรับรองร่างแผนปฏิบัติการภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเล ปี 2564-2568 จากรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564

 

 

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า สำหรับวัตถุประสงค์ของร่างแผนปฏิบัติการฯ นั้น เพื่อสร้างการประสานงานทั้งในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศให้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกในทะเล

 

เนื่องจากขยะประเภทนี้มีปริมาณมากและใช้เวลาในการย่อยสลายนาน โดยเริ่มตั้งแต่ต้นทางของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไปจนถึงปลายทางในเรื่องของการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ มีองค์ประกอบของแผน 4 ด้านคือ

 

 

1. การสนับสนุนนโยบายและการวางแผน (Policy Support and Planning)

2. การวิจัยนวัตกรรมและการเสริมสร้างขีดความสามารถ (Research, Innovation and Capacity Building)

3. การรับรู้สาธารณะการศึกษาและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (Public Awareness, Education and Outreach)

4. การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน (Private Sector Engagement)

 

 

 

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า แผนปฏิบัติการนี้สามารถดำเนินงานได้อย่างสอดประสานกัน เพื่อแก้ไขปัญหาตลอดห่วงโซ่คุณค่าของพลาสติก ซึ่งตอบสนองต่อกรอบปฏิบัติการทั้ง 4 ด้าน และครอบคลุมการดำเนินการในทุกช่องของพลาสติกได้แก่ ลดการนำพลาสติกเข้าสู่ระบบ, ส่งเสริมการจัดเก็บและลดการรั่วไหลออกจากระบบ และสร้างมูลค่าให้กับพลาสติกที่ถูกนำมาใช้ซ้ำ

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง