รีเซต

โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริ พร้อมรับ "คนไทย หนีภัยโควิด" กลับถิ่นฐาน

โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริ พร้อมรับ "คนไทย หนีภัยโควิด" กลับถิ่นฐาน
มติชน
25 พฤษภาคม 2563 ( 13:10 )
413
โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริ พร้อมรับ "คนไทย หนีภัยโควิด" กลับถิ่นฐาน

 

“น้ำ” ถือเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพของประชาชน หน่วยงานภาครัฐได้น้อมนำศาสตร์พระราชา มาปรับใช้ โดยการพัฒนาแหล่งน้ำในหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ฝาย แก้มลิง บ่อเก็บน้ำ ท่อระบายน้ำ ระบบส่งน้ำ การปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ ฝาย อาคารบังคับน้ำ ระบบและท่อส่งน้ำ ทำนบดิน การจัดหาน้ำเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและการอุปโภคบริโภคของประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการมาตั้งแต่ปี 2534

 

จนถึงปัจจุบัน ครอบคลุมทุกภูมิภาค จากหมู่บ้านชายขอบบนภูเขาทางภาคเหนือ จดหมู่บ้านในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ จ.เชียงใหม่ ราชบุรี จันทบุรี อุดรธานี ไปจนถึง จ.นราธิวาส ช่วยพลิกฟื้นชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีความอยู่ดีกินดี บนวิถีของความพอเพียง

 

 

การบริหารจัดการน้ำของรัฐบาล ในการแก้ปัญหาเรื่องน้ำ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการดำรงชีวิตของคนไทยทั้งชาติ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) ได้มอบหมายหัวหน้าส่วนราชการในกระทรวงฯ ให้หาวิธีดูแลประชาชนให้มีความอยู่ดีกินดี ไม่ขาดแคลนน้ำ

 

ดังนั้น กรมทรัพยากรน้ำ จึงมีการผลักดันโครงการต่างๆ เกี่ยวกับการช่วยเหลือความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรกร และชาวสวนผลไม้ อย่างต่อเนื่อง เช่น การสร้างความรู้ สร้างงานและรายได้ ผ่านโครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริในพื้นที่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โดยกรมทรัพยากรน้ำ ได้ปรับปรุงพื้นที่หนองโคกสะแบง ให้เป็นแหล่งน้ำหลักของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริ สามารถกักเก็บน้ำได้ 96,900 ลูกบาศก์เมตร

 

พร้อมก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ทำให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ ต่อการทำเกษตรกรรม และปศุสัตว์ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ซึ่งน้ำถือเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญสนับสนุน การย้ายถิ่นฐานของชาวบ้านที่ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 อีกด้วย

 

 

นายวราวุธ เปิดเผยว่าทส.ห่วงใยชาวบ้านอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือผู้ประภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีการดำเนินโครงการเพิ่มน้ำด้านทุนและระบบกระจายน้ำ เพื่อให้เพียงพอต่อการเกษตรกรรมทั่วประเทศ และปัจจุบันพี่น้องประชาชนในขณะนี้ ได้รับความลำบากจากสถานการณ์โควิด-19 กันทุกคน ทำให้มีคนตกงานเป็นจำนวนมาก และหันมายึดอาชีพเกษตรกรเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเรื่องทำให้ตนเองตระหนักถึงการขาดแคลนน้ำ เลยสั่งการให้ นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนทุกคนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

 

ภาดล ถาวรกฤชรัตน์

 

 

 

รัฐมนตรีทส. กล่าวต่อว่า กรมทรัพยากรน้ำ ร่วมกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่างๆ ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้ประชาชน และพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า โดยมีการเพิ่มน้ำต้นทุน สร้างอาชีพ เสริมรายได้ ยกระดับความเป็นอยู่ ที่บ้านเกิด กับ โครงการฟาร์มตัวอย่าง ต้านภัยโควิด-19

 

 

 

ด้าน นายภาดล ให้ข้อมูลกับเรื่องนี้ว่า สำหรับโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 มุ่งหวังให้ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากย้ายถิ่นฐาน การเลิกจ้างงาน การขาดรายได้ จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อให้ประชาชนในการทำฟาร์ม สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้สามารถพึ่งพาตนเอง รวมทั้ง การส่งเสริมความรู้จากการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ มีแหล่งอาหารที่ปลอดภัย ให้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชนอย่างยั่งยืน

 

“ดังนั้น กรมทรัพยากรน้ำ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการจัดหาแหล่งน้ำต้นทุน เพื่อรองรับ การเคลื่อนย้ายแรงงานจากชนบทสู่เมือง ลดความเหลื่อมล้ำ ลดความยากจน ส่งเสริมความสัมพันธ์ภายในครอบครัว เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร อีกทั้งการสนับสนุนฟาร์มตัวอย่าง ให้มีการพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร เป็นสถานที่ศึกษาดูงาน และให้ความรู้ด้านการเกษตร การปศุสัตว์ที่ถูกต้อง อันเป็นรากฐานความมั่นคงของชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองได้ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ ทส. ที่ต้องการให้ดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัสโควิด-19” อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กล่าว

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง