TrueID

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ กทม.จัดระเบียบการจอดรถ 66 ถนนทั่วกรุง

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ กทม.จัดระเบียบการจอดรถ 66 ถนนทั่วกรุง
TNN ช่อง16
18 พฤศจิกายน 2564 ( 07:10 )
47
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ กทม.จัดระเบียบการจอดรถ 66 ถนนทั่วกรุง

 18 พ.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเผยแพร่ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดระเบียบการจอดรถ พ.ศ. 2564  ความว่า


โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยการจัดระเบียบการจอดยานยนตร์


อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 7 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถ ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร จึงตราข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานครขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ข้อ 1 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดระเบียบ การจอดรถ พ.ศ. 2564”


ข้อ 2 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป


ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ พ.ศ. 2536


บรรดาข้อบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งในส่วนที่ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ได้ตราไว้แล้ว ให้ใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้แทน


ข้อ 4 ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้


“รถ” หมายความว่า รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และยานพาหนะทางบกประเภทอื่นที่กําหนด ในบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมจอดรถท้ายข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้


“จอดรถ” หมายความรวมถึง หยุดรถ เว้นแต่การหยุดนั้นจะเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุหรือเหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุที่ไม่อาจนํารถนั้นเคลื่อนไปได้โดยมิใช่ความผิดของผู้ขับขี่


“ ที่จอดรถ” หมายความว่า ที่ที่กรุงเทพมหานครจัดไว้เป็นที่จอดรถ หรือที่ที่มีเครื่องหมาย อนุญาตให้จอดรถได้ แต่ไม่หมายความรวมถึงอาคารที่จอดยานยนต์ของกรุงเทพมหานคร


ข้อ 5 ที่จอดรถและอัตราค่าธรรมเนียมจอดรถให้เป็นไปตามบัญชีกําหนดที่จอดรถและบัญชี อัตราค่าธรรมเนียมจอดรถท้ายข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้


ข้อ 5 การจอดรถในที่จอดรถตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในบัญชีกําหนดที่จอดรถท้ายข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานครนี้ให้ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้


(1) ให้จอดรถภายในช่องจอดตามชนิดของรถ ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้กําหนดไว้


(2) ให้เสียค่าธรรมเนียมจอดรถตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมจอดรถท้ายข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้(3) ถ้านํารถออกไปจากที่จอดรถก่อนหมดกําหนดเวลาที่เสียค่าธรรมเนียมไว้แล้ว จะเรียก ค่าธรรมเนียมคืนไม่ได้ และให้ถือว่าสิทธิการใช้ที่จอดรถครั้งนั้นสิ้นสุดลง


ข้อ 7 ห้ามจอดรถในที่จอดรถตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในบัญชีกําหนดที่จอดรถท้ายข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานครนี้ เมื่อปรากฏว่า


(1) รถนั้นบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิง วัตถุระเบิด หรือวัตถุอันตรายอื่น ๆ


(2) รถนั้นมีขนาดหรือบรรทุกของยื่นเกินช่องที่กําหนดไว้


(3) เกิดสาธารณภัยในบริเวณที่จอดรถแห่งนั้น


ข้อ 8 ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมจอดรถสําหรับรถในขณะปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ (1) รถที่มีเครื่องหมายราชการของกรุงเทพมหานคร (2) รถพยาบาลของสถานพยาบาล (3) รถของการประปานครหลวง การไฟฟ้านครหลวง และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ


(4) รถที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และรถที่ช่วยเหลือประชาชน ในกรณีฉุกเฉิน


ข้อ 9 ห้ามผู้ใดกระทําการใด ๆ อันเป็นการกีดขวางต่อการจอดรถในที่จอดรถตามระยะเวลา ที่กําหนดไว้ในบัญชีกําหนดที่จอดรถท้ายข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงาน เจ้าหน้าที่


ข้อ 10 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ ต้องเสียค่าธรรมเนียมเป็นพิเศษหนึ่งพันบาท


ข้อ 11 ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ และให้มี อํานาจออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้


 


ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

พลตํารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอ่านประกาศฉบับเต็ม เช็กรายชื่อถนนที่นี่

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง