รีเซต

ครม.อนุมัติ 2.7 หมื่นล้านบาท ให้สปสช.จ่ายค่าบริการรักษาโควิด ก.ย.-พ.ย. ปี 65

ครม.อนุมัติ 2.7 หมื่นล้านบาท ให้สปสช.จ่ายค่าบริการรักษาโควิด ก.ย.-พ.ย. ปี 65
มติชน
13 กันยายน 2565 ( 15:43 )
65
ครม.อนุมัติ 2.7 หมื่นล้านบาท ให้สปสช.จ่ายค่าบริการรักษาโควิด ก.ย.-พ.ย. ปี 65

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 13 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. เห็นชอบโครงการค่าบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ปี 2565  รอบที่ 5  ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับหน่วยบริการ สถานพยาบาล ที่ให้บริการสาธารณสุขโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 สำหรับประชาชนทุกคนที่อาศัยในประเทศไทย ช่วงเดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2565 รวม 3 เดือน วงเงิน 27,562.56 ล้าน บาท โดยให้ใช้จ่ายจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 (พ.ร.ก.กู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ.2564) วงเงิน 25,845.84 ล้านบาท  ส่วนที่เหลืออีก 1,716.71 ล้านบาท ให้ สปสช. ดำเนินการโดยใช้จ่ายจากแหล่งอื่น อาทิ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นลำดับแรก

 

นางสาวไตรศุลี กล่าวว่า ครม. มอบหมายให้ สปสช. เร่งดำเนินการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในกลุ่มหน่วยบริการ สถานพยาบาลที่อยู่ระหว่าง หรือคาดว่าจะส่งเบิกทันตามเวลาที่กำหนดไว้ (ธันวาคม 2565)  ว่ามีการบริการจริง พร้อมทั้งรวบรวมและจัดเก็บเอกสารค่าใช้จ่ายเพื่อรองรับการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

 

นางสาว ไตรศุลี กล่าวว่า พร้อมกันนี้ ครม. ได้อนุมัติหลักการกลุ่มโครงการที่เกี่ยวกับค่าตอบแทนแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน 6 โครงการเกี่ยวกับการดูแลโรคโควิด-19 รวมวงเงิน 13,124.102 ล้านบาท ซึ่งแยกเป็นการจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคลากรทางการแพทย์โดยตรง วงเงิน 12,123.109 ล้านบาท  และ กลุ่มบุคลากรอื่นๆ ที่ปฏิบัติงานด้านการสนับสนุน วงเงิน 2,167.354 ล้านบาท ทั้งนี้ให้ใช้จ่ายจาก พ.ร.ก.กู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ.2564 จำนวน 12,123.109 ล้านบาท  ส่วนที่เหลือ 1,000.99 ล้านบาท ให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาใช้จ่ายจากแหล่งอื่นที่เหมาะสมต่อไป

 

สำหรับ 6 โครงการดังกล่าว ประกอบด้วย 1.โครงการแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่:กรณีโรคิดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกองสาธารณสุขฉุกเฉิน 2.ค่าตอบแทนบุคลากรนอกภารกิจปกติ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 3.โครงการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ของกรมการแพทย์ 4.โครงการจ่ายค่าตอบแทนการเสี่ยงภัยในการปฏิบัติงานบริการรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5.โครงการจ่ายค่าตอบแทนการเสี่ยงภัยในการปฏิบัติงานบริการรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ของกรมสุขภาพจิต และ 6.โครงการสนับสนุนการจัดบริหารทางกาแพทย์และสาธารณสุขรองรับการระบาดของโควิด-19 ของกรมอนามัย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง