เงินเยียวยา พม.เปิดเว็บไซต์ให้เช็กสิทธิ์รับเงิน กลุ่มเปราะบาง 3 พันบาท เข้าทางนี้

เงินเยียวยา พม.เปิดเว็บไซต์ให้เช็กสิทธิ์รับเงิน กลุ่มเปราะบาง 3 พันบาท เข้าทางนี้
มติชน
21 กรกฎาคม 2563 ( 13:39 )
279
1
เงินเยียวยา พม.เปิดเว็บไซต์ให้เช็กสิทธิ์รับเงิน กลุ่มเปราะบาง 3 พันบาท เข้าทางนี้

เงินเยียวยา พม.เปิดเว็บไซต์ให้เช็กสิทธิ์รับเงิน กลุ่มเปราะบาง 3 พันบาท เข้าทางนี้

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 21 กรกฎาคม  ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ถนนกรุงเกษม สะพานขาว กรุงเทพฯ นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า กรณีการจ่ายเงินเยียวยา 3,000 บาท สำหรับกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) ตามที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ให้กระทรวง พม. ดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

โดยการจ่ายเงินเยียวยาโดยตรง รายละ 1,000 บาทต่อเดือน เพิ่มเติมจากเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 รวมเป็นเงิน 3,000 บาท มีจำนวนทั้งหมด 6,781,881 ราย ประกอบด้วย

1. เด็กที่ได้รับสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 1,394,756 ราย

2. ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 4,056,596 ราย

และ 3. คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 1,330,529 ราย ซึ่งได้เริ่มจ่ายไปเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคมที่ผ่านมาในส่วนจ่ายผ่านบัญชีธนาคาร ส่วนจ่ายผ่านเงินสดรออีกไม่เกิน 15 วันนั้น

นายปรเมธี กล่าวอีกว่า ประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิมาตราเยียวยาได้ที่  http://covid.m-society.go.th/ โดยการกรอกเลขบัตรประชา 13 หลัก ในกรณีที่ไม่ได้รับสิทธิ์หรือมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามช่องทาง ดังนี้

ส่วนภูมิภาค ติดต่อที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ทุกจังหวัด

ส่วนกรุงเทพฯ

สิทธิจากเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ติดต่อที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ศดร.) เลขที่ 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร.02-651-6534, 02-651-6902, 02-651-6920 หรือ 02-255-5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 133, 147, 152, 231

สิทธิจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ติดต่อที่กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 20 โซน B เลขที่ 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-642-4336

และสิทธิจากเบี้ยความพิการ ติดต่อที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เลขที่ 255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรหมายเลข 1479 หรือ โทร. 02-354-3388 ต่อ 311 หรือ 313 หรือศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 บริการฟรี 24 ชั่วโมง

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง