รีเซต

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด ต้องลงทะเบียนแบบไหน ถึงผ่านการสมัครสวัสดิการแห่งรัฐ

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด ต้องลงทะเบียนแบบไหน ถึงผ่านการสมัครสวัสดิการแห่งรัฐ
Ingonn
29 ตุลาคม 2565 ( 11:56 )
2.7K
ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด ต้องลงทะเบียนแบบไหน ถึงผ่านการสมัครสวัสดิการแห่งรัฐ

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด ยังเปิดให้ลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ 31 ต.ค.65 กรณีที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ออนไลน์ สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น.- 23.00 น. ส่วนผู้ที่จะไปลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่หน่วยรับลงทะเบียน ขึ้นอยู่กับประกาศของหน่วยลงทะเบียนนั้น ๆ และผลการสมัครสวัสดิการแห่งรัฐจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งภายในเดือนมกราคม 66 

 

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 สามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง คือ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านเว็บไซต์ และ ลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน  ได้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 จนถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2565 

 

โดยหลักเกณฑ์การพิจารณา จะพิจารณาจากรายได้ผู้ลงทะเบียนเป็นหลัก โดยต้องมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท และจะนำข้อมูลรายได้ของครัวเรือน มาประกอบการพิจารณาด้วย โดยจะนำรายได้ของสมาชิกในครอบครัวรวมกัน แล้วหารด้วยจำนวนสมาชิก หากรายได้เฉลี่ยต่อคนไม่ถึง 100,000 บาท ก็ถือว่าเข้าข่ายได้รับสิทธิ์ หากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือไม่ผ่านคุณสมบัติ หรือต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม กระทรวงการคลังก็จะเปิดให้มีการยื่นอุทธรณ์ได้ โดยจะมีคณะกรรมการรับเรื่องและพิจารณาทบทวนคุณสมบัติใหม่อีกครั้ง 

 

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ได้ที่ไหน 

ระยะเวลาในการเปิดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน – 19 ตุลาคม 2565 ตามช่องทาง ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ไหน ดังต่อไปนี้ 

 1. ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ https://xn--12cm1ane3a8dcb9a6abq9eehm8a4u7e.mof.go.th/หรือ http://welfare.mof.go.th
 2. ลงทะเบียน ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนในพื้นที่ทั่วประเทศ ได้แก่
  • สำนักงานคลังจังหวัด
  • ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ
  • สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร
  • สำนักงานเมืองพัทยา
  • สาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
  • สาขาธนาคารออมสิน
  • สาขาธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) 

ทั้งนี้ ช่วงเวลาในการเปิดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หากตรงกับวันเสาร์ - วันอาทิตย์ หรือวันหยุดราชการ จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของหน่วยงานรับลงทะเบียนแต่ละแห่ง

 

วิธีลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ผ่านเว็บไซต์ 

 1. เข้าเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐmofgo.th หรือ https://welfare.mof.go.th
 2. กรอกข้อมูลบัตรประชาชน และ เลข Laser หลังบัตรประชาชน
 3. กรอกข้อมูล 4 ส่วน ได้แก่
  • ข้อมูลส่วนตัวของผู้ลงทะเบียน
  • การประกอบอาชีพ
  • รายได้และหนี้สินของผู้ลทะเบียน
  • ความต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือ
 4. ผู้ลงทะเบียนที่จดทะเบียนสมรส หรือมีบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์เลือกหน่วยรับลงทะเบียนที่จะไปยื่นเอกสาร
 5. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องแล้วกดยืนยัน
 6. กรณีไม่มีครอบครัว รอผลการตรวจสอบสถานะบุคคล , กรณีมีครอบครัว ไปแสดงตัวตนและยื่นเอกสารยังหน่วยรับลงทะเบียนที่เลือกไว้

 

แบบฟอร์มลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 รอบใหม่ 

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ที่นี่

คลิก

 

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่า 2565 ยังไงให้ผ่าน

 1. ประชาชนที่สนใจและมีคุณสมบัติตามที่โครงการฯ กำหนด สามารถลงทะเบียนได้ทุกคน แม้จะอยู่ในครอบครัวเดียวกัน เช่น สามี/ภรรยา ที่เป็นคู่สมรสกัน สามารถลงทะเบียนได้ทั้งสามีและภรรยา หากตรวจสอบแล้วผ่านเกณฑ์คุณสมบัติก็มีสิทธิที่จะเป็นผู้ได้รับสิทธิทั้งสามีและภรรยา “ไม่ใช่หนึ่งครอบครัวหนึ่งสิทธิ” 2. ในการลงทะเบียนหากมีการบันทึกข้อมูลในระบบแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขได้อีก ดังนั้น ผู้ลงทะเบียนจะต้องตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลที่กรอกในแบบฟอร์มลงทะเบียนให้ถูกต้อง ก่อนบันทึกข้อมูลในเว็บไซต์หรือก่อนที่จะบันทึกข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียน โดยกรณีการกรอกข้อมูลผิดพลาด ผู้ลงทะเบียนสามารถดำเนินการได้ ดังนี้

  • ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์และกรอกข้อมูลส่วนตัวไม่ถูกต้อง (5 ข้อมูลสำคัญ ได้แก่ เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด และเลขรหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน) จะต้อง “เริ่มลงทะเบียนใหม่”

  • กรอกข้อมูลความสัมพันธ์ในครอบครัวผิด (เช่น ข้อมูลกรมการปกครองมีบุตร แต่ผู้ลงทะเบียนกรอกข้อมูลว่าไม่มีบุตร) จะต้องรอผลการลงทะเบียนที่จะประกาศทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไปเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 และหลังจากทราบผลแล้วให้ไปแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ผู้ลงทะเบียนได้ยื่นเอกสารลงทะเบียนไว้ 3. กรณีลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ เมื่อบันทึกข้อมูลแล้ว ผู้ลงทะเบียนจะต้องตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์หรือขอให้หน่วยงานรับลงทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และวันเดือนปีเกิด
  • กรณีที่ข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียนถูกต้อง

   • ผู้ลงทะเบียน “ไม่มีครอบครัว” ระบบจะขึ้นข้อความว่า “กระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้ว” จึงถือว่าจบขั้นตอนการลงทะเบียน และรอประกาศผลการตรวจสอบการตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไป โดยเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565

   • ผู้ลงทะเบียน “มีครอบครัว” ต้องพิมพ์แบบฟอร์มลงทะเบียนที่กรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีการลงลายมือชื่อของผู้ลงทะเบียน คู่สมรส และ/หรือบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย และนำแบบฟอร์มลงทะเบียนพร้อมทั้งเอกสารประกอบไปยื่นที่หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ตนได้เลือกไว้ให้แล้วเสร็จภายในวันสุดท้ายที่รับลงทะเบียน โดยหลังจากยื่นเอกสารที่หน่วยงานรับลงทะเบียนแล้ว ผู้ลงทะเบียนจะได้รับส่วนที่ 11 ของแบบฟอร์มลงทะเบียนเป็นหลักฐานยืนยันการลงทะเบียนจึงถือว่าจบขั้นตอนการลงทะเบียน ซึ่งผู้ลงทะเบียนจะต้องเก็บรักษาหลักฐานดังกล่าวไว้โดย “ห้ามทำหาย” และแนะนำให้ผู้ลงทะเบียนทำสำเนาหรือถ่ายรูปส่วนที่ 11 ดังกล่าวไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการลงทะเบียน และรอประกาศผลกการตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไป โดยเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565


  • กรณีที่ข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียนไม่ถูกต้อง ผู้ลงทะเบียนจะต้องดำเนินการ “เริ่มลงทะเบียนใหม่” โดยดำเนินการผ่านเว็บไซต์ หรือลงทะเบียน ณ หน่วยงานรับลงทะเบียน 4. กรณีลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยทั้งลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์หรือลงทะเบียน ณ หน่วยงานรับลงทะเบียน ผู้ลงทะเบียนจะต้องตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไปผ่านเว็บไซต์หรือขอให้หน่วยงานรับลงทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ โดยกรอกหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และวันเดือนปีเกิด โดยเริ่มตรวจสอบได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 16 ก.ย. 65 ทั้งนี้ หากพบว่า

  • “สถานการณ์ลงทะเบียนสมบูรณ์” ให้ผู้ลงทะเบียนรอผลการตรวจสอบคุณสมบัติต่อไป โดยจะประกาศผลในช่วงเดือนมกราคม 2566


  • “สถานการณ์ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงตามฐานข้อมูลกรมการปกครอง

   • กรณีผู้ลงทะเบียนที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์โดยระบุว่า “ไม่มีครอบครัว (โสด)” แต่เมื่อตรวจสอบกับฐานข้อมูลกับกรมการปกครองแล้วพบว่า “มีครอบครัว” จะต้องไปแจ้งแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้ลงทะเบียน และเอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติมแล้วแต่กรณี เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส เป็นต้น

   • กรณีผู้ลงทะเบียนลงทะเบียนที่หน่วยงานรับลงทะเบียนจะต้องแก้ไขข้อมูล ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ผู้ลงทะเบียนได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้เท่านั้น

 

ประชาชนที่สนใจและมีคุณสมบัติตามที่โครงการฯ กำหนดสามารถลงทะเบียนได้ทุกคน ผู้ที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันก็สามารถลงทะเบียนได้ทุกคน โดยขอให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนทุกครั้ง และเก็บรักษาส่วนที่ 11 ของแบบฟอร์มลงทะเบียนเป็นหลักฐานยืนยันการลงทะเบียน อย่าให้สูญหาย เพื่อประโยชน์ในการลงทะเบียนของผู้ลงทะเบียน ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนจะสามารถทราบผลการแก้ไขข้อมูลได้ในรอบการประกาศผลของโครงการฯ ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไป

 

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด ติดต่อ

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร 094-858-9794 (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3502 3503 3506 3536 3542 3518 หรือ

โทร. 08-5842-7102 , 08-5842-7103, 08-5842-7104 ,08-5842-7105, 08-5842-7106, 08-5842-7107 (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)

 

 

ข้อมูล กระทรวงการคลัง

 

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

ทุกประเด็นร้อนข่าวสาร สาระ ทันเหตุการณ์ พูดคุยกันได้ 24 ชม.

คลิกเลย >>> TrueID Community <<<