รีเซต

'คณะสงฆ์พะเยา' ประกาศ ฉ.2 สกัดโควิด งด 'สงกรานต์-รดน้ำดำหัวพระผู้ใหญ่-งานวัดรวมพระและฆราวาส'

'คณะสงฆ์พะเยา' ประกาศ ฉ.2 สกัดโควิด งด 'สงกรานต์-รดน้ำดำหัวพระผู้ใหญ่-งานวัดรวมพระและฆราวาส'
มติชน
26 มีนาคม 2563 ( 14:36 )
277
'คณะสงฆ์พะเยา' ประกาศ ฉ.2 สกัดโควิด งด 'สงกรานต์-รดน้ำดำหัวพระผู้ใหญ่-งานวัดรวมพระและฆราวาส'

วันที่ 26 มีนาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 ทางคณะสงฆ์จังหวัดพะเยา โดยพระเดชพระคุณพระราชปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดพะเยา ได้ลงนามในประกาศเจ้าคณะจังหวัดพะเยา เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด -19 (COVID-19)) (ฉบับที่ 2) ตามที่คณะสงฆ์จังหวัดพะเยา ได้ประกาศมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด -19 (COVID-19)) ฉบับลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและพระภิกษุสามเณรในพื้นที่จังหวัดพะเยา นั้น

เพื่อให้มาตรการตามประกาศดังกล่าวข้างต้น เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกมาตรการ ลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด –19 (COVID-19)) จึงออกประกาศกำหนด มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด -19 (COVID-19)) (ฉบับที่ 2) ตามมติมหาเถรสมาคม มติที่ 137/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด -19 (COVID-19)) สำหรับพระภิกษุ สามเณร และมติมหาเถรสมาคม มติที่ 159/2563 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 เรื่อง การจัดกิจกรรมวันสงกรานต์

และเพื่อให้การควบคุมและเฝ้าระวังโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของคณะสงฆ์จังหวัดพะเยา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้เจ้าคณะพระสังฆาธิการ พระภิกษุ สามเณร ทุกรูป ถือปฏิบัติ ดังนี้ 1.ให้ทุกวัดงดกิจกรรมวันสงกรานต์ ตามมติมหาเถรสมาคม มติที่ 159/2563 2.ให้เจ้าคณะพระสังฆาธิการ พระภิกษุ สามเณร อยู่ประจำวัดที่ตนสังกัด 3.ให้พระภิกษุ สามเณร งดการเดินทางไปต่างจังหวัด หากมีความจำเป็นต้องเดินทางไปต่างจังหวัดหรือได้รับนิมนต์ไว้ ให้ทำหนังสือขออนุมัติเดินทางจากเจ้าคณะจังหวัดและจัดทำรายงานข้อมูลการเดินทาง แจ้งสถานที่ที่จะเดินทางไปร่วมงาน พร้อมทั้งเฝ้าระวังอาการของตนเอง ภายในระยะเวลา 14 วัน ตามมาตรการที่ทางราชการแนะนำอย่างเคร่งครัด

4.งดกิจกรรมสามีจิกรรม รดน้ำดำหัว ขอพรพระเถระเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2563 5.ให้วัดทุกวันงดศาสนพิธีกรรมทุกชนิดที่มีพระภิกษุ สามเณรหรือญาติโยมรวมตัวกันเป็นหมู่คณะ ทั้งในวัดและนอกวัด และ 6.ให้เจ้าคณะพระสังฆาธิการ ตลอดถึงพระภิกษุ สามเณร ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพะเยา ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ห้ามมิให้มีการละเมิดและฝ่าฝืนโดยเด็ดขาด

ทั้งนี้ หากมีการละเมิดตามประกาศนี้ ให้เจ้าคณะผู้ปกครองในเขตพื้นที่ ดำเนินการพิจารณาโทษโดยทันที แล้วรายงานเจ้าคณะจังหวัดพะเยาทราบภายใน 7 วัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง