ราชกิจจาฯประกาศเพิ่มรายชื่อ 5 ประเทศเขตโรคติดต่ออันตรายโควิด-19

ราชกิจจาฯประกาศเพิ่มรายชื่อ 5 ประเทศเขตโรคติดต่ออันตรายโควิด-19
มติชน
22 เมษายน 2563 ( 20:36 )
541
5
ราชกิจจาฯประกาศเพิ่มรายชื่อ 5 ประเทศเขตโรคติดต่ออันตรายโควิด-19

ราชกิจจาฯประกาศเพิ่มชื่อ 5ประเทศเขตโรคติดต่อโควิด-19

เมื่อวันที่ 22 เมษายน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโรคโควิด19(CoronavirusDisease2019(COVID-19))(ฉบับที่2 ) พ.ศ.2563 มีใจความสรุปว่า ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด19 ได้แพร่อย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปหลายประเทศทั่วโลกซึ่งมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากประกอบกับองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดของโรคโควิด19เป็นการระบาดใหญ่(Pandemic) ในส่วนของประเทศไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019หรือโรคโควิด19 เป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่ 14 และต่อมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการด้านวิชาการได้ประกาศให้ท้องที่นอกราชอาณาจักรบางท้องที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด19

อย่างไรก็ดีประเทศไทยมีความเสี่ยงอย่างยิ่งที่จะเกิดการติดต่อของโรคโควิด19ที่มากับผู้เดินทางซึ่งมาจากกลุ่มประเทศที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทยหรือประเทศที่มีพรมแดนติดกับกลุ่มประเทศดังกล่าวซึ่งมีสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด19 อย่างต่อเนื่องดังนั้นเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด19 ที่อาจจะเข้ามาภายในราชอาณาจักรและเพื่อให้การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคโควิด19เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการด้านวิชาการจึงเห็นสมควรประกาศกำหนดให้ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด19 เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 เพิ่มเติม ซึ่งหากสภาวการณ์ของโรคดังกล่าวสงบลงหรือมีเหตุอันสมควรจะได้มีการประกาศยกเลิกเขตติดโรคติดต่ออันตรายต่อไป โดยในประกาศได้เพิ่มรายชื่อประเทศเขตติดโรคติดต่ออันตรายไวรัสโควิด-19 อีก 5 ประเทศในลำดับที่(5)-(9) ได้แก่ (5)มาเลเซีย (6)ราชอาณาจักรกัมพูชา (7)สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (8)สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (9)สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

ข่าวที่เกี่ยวข้อง