อัพเดท สถานที่/กิจการ ที่เปิด-ปิด ตามมาตรการคุมระบาดโควิดของ กทม.

อัพเดท สถานที่/กิจการ ที่เปิด-ปิด ตามมาตรการคุมระบาดโควิดของ กทม.
มติชน
3 สิงหาคม 2564 ( 10:24 )
17
อัพเดท สถานที่/กิจการ ที่เปิด-ปิด ตามมาตรการคุมระบาดโควิดของ กทม.

 

มาตรการควบคุมสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 39) ปิดสถานที่ต่อ ตามประกาศเดิมที่ระบุไว้ในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 32, 34, 35, 36, 37 และ 38

 

 

 • ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ เปิดได้ถึงเวลา 20.00 น. โดยผ่านการบริการขนส่ง (Food Delivery Service) เท่านั้น และดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด
 • ไซค์ก่อสร้าง แคมป์คนงาน การเคลื่อนย้ายแรงงาน ดำเนินการได้ภายใต้มาตรการฯ ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) และกำกับควบคุมการเคลื่อนย้าย (Sealed Route)

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 – 31 สิงหาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

 

 

ขณะที่ สถานที่ที่เปิดได้ตามความจำเป็น ตามประกาศ เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 37

 • โรงพยาบาล สถานพยาบาล คลินิก แพทย์รักษาโรค ร้านขายยา ร้านขายยาและเวชภัณฑ์
 • ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกรรมการเงิน ธนาคาร ตู้เอทีเอ็ม
 • ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ไปรษณีย์ และพัสดุภัณฑ์ ร้านจำหน่ายอาหารสัตว์
 • โรงงาน ร้านจำหน่ายเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ก่อสร้าง
 • ร้านค้าทั่วไป ร้านจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดอันจำเป็น
 • สถานที่จำหน่ายแก๊สหุงต้ม เชื้อเพลิง ปั๊มน้ำมัน ปั๊มแก็ส
 • ตลาดนัด (เฉพาะส่วนที่จำหน่ายอาหารและวัตถุดิบเพื่อการบริโภค)
 • สถานรับเลี้ยงเด็ก (เฉพาะในโรงพยาบาลและที่รับตัวไว้พักค้างคืน)
 • สถานดูแลผู้สูงอายุ (เฉพาะที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืน)
 • ธุรกิจประกันภัย หน่วยบริการงานช่วยเหลือกู้ภัย
 • ศูนย์บริการหรือร้านซ่อมแซมยานพาหนะ ร้านแบตเตอรี่
 • หน่วยบริการตรวจสอบหรือซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค ระบบระบายน้ำร ะบบท่อส่งน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ ผู้จัดเก็บและกำจัดขยะ
 • บริการส่งสินค้าและอาหารตามสั่ง (delivery online)

 

 

ด้าน สถานที่/กิจการที่ถูกปิด ทั้งสิ้น 33 กิจการ มีดังนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง