รีเซต

กลุ่มมพัฒนาราชบุรี ได้ยกทีม กำนันตุ้ย นั่งนายกอบจ.

กลุ่มมพัฒนาราชบุรี ได้ยกทีม กำนันตุ้ย นั่งนายกอบจ.
มติชน
20 ธันวาคม 2563 ( 22:02 )
275
กลุ่มมพัฒนาราชบุรี ได้ยกทีม กำนันตุ้ย นั่งนายกอบจ.

ผลการนับคะแนนเลือกตั้งอบจ.ราชบุรี นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา หรือ กำนันตุ้ย ได้รับเลือกเป็นนายก อบจ.

ส่วนรายชื่อ สจ. ที่ได้รับการเลือกตั้ง
กุล่มพัฒนาราชบุรี

อำเภอเมือง
เขต 1.ปราโมทย์ ชมชื่น
เขต 2.นส.ลักษิกา เนตรสว่าง
เขต 3.นายปิยะลาภ แจ่มจันทร์
เขต 4.นายณัฐสิทธิ์ คูสุรัตน์
เขต 5.นายภานุภัทร พระลักษณ์
เขต 6.นายประภาส มากสิน

อำเภอบ้านโป่ง
เขต 1 นายธีรศักดิ์ สุวรรณพฤกษ์
เขต 2 นายเธียรทรรศน์ สิงห์อยู่
เขต 3 นส.อ้อยทิพย์ เลิศชุติมากุล
เขต 4 นายสมนึก ตาลเจริญ
เขต 5 นายโกศล ผลแุดม
เขต 6 นายภูดิส สุวรรณพฤกษ์

อำเภอโพธาราม
เขต 1 นายมิตร จันทร์นาก
เขต 2 นายพรพัฒน์ พระเดโช
เขต 3 นายวันชาติ เนียมรักษา
เขต 4 นายธนเกียรติ ตันติเอมอร
เขต 5 นายกิตติพล พรพิทักษ์พงศ์

อำเภอดำเนินสะดวก
เขต 1 นายสังข์สุวรรณ ประเสริฐโสภา
เขต 2 นายชัยวัฒน์ หงษ์สุภางค์พันธุ์
เขต 3 นายไชยา เอี่ยมสะอาด

อำเภอปากท่อ

นายบุญธรรม ชูผล

อำเภอจอมบึง
เขต1 นายมนตรี ใช่รุ่งเรือง
เขต 2 นส.ศิริลักษณ์ ตันงามตรง

อำเภอสวนผึ้ง
เขต 1 นายมานพ เลิศคลัง
เขต 2 นายองอาจ แดงสั้น

อำเภอบางแพ
นายจักรี รัตนารามิก

อำเภอวัดเพลง
นายสุธีร์ เล้าศศิวัฒนพงษ์

อำเภอบ้านคา
นายนิธิวรรธน์ ศิริจรรยาพงษ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง