รีเซต

ORI เตรียมออกหุ้นกู้ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จำนวน 3 ชุด

ORI เตรียมออกหุ้นกู้ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จำนวน 3 ชุด
ทันหุ้น
24 เมษายน 2567 ( 14:33 )
51
ORI เตรียมออกหุ้นกู้ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จำนวน 3 ชุด

#ORI #ทันหุ้น - ORI เตรียมออกหุ้นกู้ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จำนวน 3 ชุด 

 

ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อายุ 1 ปี 10 เดือน 8 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.25 ต่อปี ชำระดอกเบี้ย

ทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่รัอยละ 4.85 ต่อปี๊ ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

ตลอดอายุหุ้นกู้

ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อายุ 3 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.00 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3

เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

 

บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ทั้ง 3 ชุดต่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน ระยะเวลาเสนอขาย วันที่ 9 - 10 และวันที่ 13

พฤษภาคม พ.ศ. 2567 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง