รีเซต

เด็กจบใหม่อยากเป็น 'พนักงานราชการ' สมัครงานกระทรวงไหนได้บ้าง? เช็กเลย

เด็กจบใหม่อยากเป็น 'พนักงานราชการ' สมัครงานกระทรวงไหนได้บ้าง? เช็กเลย
TeaC
9 มิถุนายน 2564 ( 18:16 )
3.2K
เด็กจบใหม่อยากเป็น 'พนักงานราชการ' สมัครงานกระทรวงไหนได้บ้าง? เช็กเลย

 

ข่าววันนี้ จากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ส่งผลกระทบทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย โดยเฉพาะอัตราการว่างงานที่มีแนวโน้มสูงขึ้นด้วยเช่นกัน แต่หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้มีการเปิดตำแหน่งจ้าง "พนักงานราชการเฉพาะกิจ" จำนวน 1 หมื่นอัตรา จำนวน 1 ปี เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมาโดยจะเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี เด็กจบใหม่ ให้ได้รับเงินเดือน 18,000 บาทต่อเดือน วันนี้ TrueID รวบรวมข้อมูลดี ๆ มาให้ให้น้อง ๆ เด็กจบใหม่ที่สนใจมาเช็กกันดูสักนิด กระทรวงไหนเปิดรับสมัครกี่อัตรา และคุรสมบัติที่ต้องเตรียมตัวให้พร้อมมีอะไรบ้าง อยากรู้แล้วมาดูกันเลย

 

 

กระทรวงไหนเปิดรับ "พนักงานราชการเฉพาะกิจ" จำนวนเท่าไหร่ ?

 

1. กระทรวงการคลัง 1,045 อัตรา

2. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 406 อัตรา 

3. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 406 อัตรา

4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1,644 อัตรา

5. กระทรวงคมนาคม 546 อัตรา

6. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 406 อัตรา

7. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 406 อัตรา

8. กระทรวงพลังงาน 406 อัตรา

9. กระทรวงมหาดไทย 1,218 อัตรา

10. กระทรวงยุติธรรม 505  อัตรา

11. กระทรวงแรงงาน 1,774 อัตรา

12. กระทรวงวัฒนธรรม 406 อัตรา

14. กระทรวงสาธารณสุข 406 อัตรา

15. กระทรวงอุตสาหกรรม 406 อัตรา

 

 

ประกาศรับสมัคร

 

ทั้งนี้ การประกาศรับสมัครพนักงานราชการขึ้นอยู่กับจำนวนผู้สมัคร เพื่อให้ส่วนราชการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาให้เหมาะสมกับจำนวนผู้สมัครได้ ซึ่งจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะงาน กลุ่มงานตามลักษณะงาน ชื่อตำแหน่ง ความรับผิดชอบของตำแหน่ง ระยะเวลาการจ้าง ค่าตอบแทนที่จะได้รับ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร และเงื่อนไขการจ้างอื่น ๆ ตลอดจนกำหนดวันและเวลาของกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

โดยอาจระบุหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรรไว้ในประกาศรับสมัครไว้อย่างกว้าง ๆ (เช่น วิธีการประเมินความรู้ ความสามารถ และทักษะ/สมรรถนะ เป็นต้น) อาจเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี (เช่น การสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์ การทดสอบการปฏิบัติ และการพิจารณาแฟ้มผลงาน เป็นต้น) 

 


ประกาศรับสมัคร สรรหา และบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ

 

ตามจำนวนกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการฯ ที่ได้รับการจัดสรร โดยให้กำหนดอายุบัญชีไม่เกิน 1 ปี โดยไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2565 ทั้งนี้ บัญชีดังกล่าวกำหนดให้ใช้สำหรับการบรรจุพนักงานราชการเฉพาะกิจเท่านั้น

 

 

การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร และข้อเสนอแนะ

 

เกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจอาจดำเนินการสรรหาและเลือกสรรขึ้นกับความพร้อมของส่วนราชการ ได้แก่ 

 

 • ส่วนราชการดำเนินการเอง
 • ส่วนราชการมอบอำนาจให้หน่วยงานประจำจังหวัดดำเนินการ
 • หน่วยงานประจำจังหวัดร่วมกับสำนักงานจังหวัดของแต่ละจังหวัดบูรณาการการทำงาน โดยกำหนดวันประกาศและรับสมัครในช่วงระยะเวลาเดียวกันและจัดทำบัญชีแนบท้ายประกาศรับสมัครจากทุกหน่วยงานในคราวเดียวกัน เพื่อให้ผู้สมัครเลือกสมัครในหน่วยงานใดก็ได้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร 

 


ทั้งนี้ อาจขอความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทยเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและเตรียมพร้อมในการประกาศเผยแพร่และรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจพร้อมกันทั่วประเทศ

 


การทำสัญญาจ้างพนักงานราชการฯ

 

 • ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง หรือไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2565 ตามที่ คพร. กำหนด และไม่มีการต่อสัญญาจ้าง
 • ให้สรรหาพนักงานราชการเฉพาะกิจรายใหม่ได้ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลงระหว่างปี และยังไม่ครบระยะเวลาสิ้นสุดของกรอบอัตรากำลัง โดยมีระยะเวลาที่เหลือจะต้องไม่น้อยกว่า 1 เดือน นับถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาของกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเฉพาะกิจ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

 


การติดตามการจ้างงาน

 

 • ให้รายงานผลการจ้างงาน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
 • พร้อมทั้งสภาพปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจได้มายังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เพื่อฝ่ายเลขานุการ คพร. จะได้รวบรวมเสนอ คพร. ทราบต่อไป

 


การประเมินผลการปฏิบัติงาน


เมื่อครบรอบการประเมิน ให้ส่วนราชการพิจารณาผลงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ หากไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง (เช่น ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม) อาจเลิกจ้างได้ทันที

 


เงื่อนไขการจ้างงาน


เป็นไปตามที่ คพร. กำหนด เช่น 

 

 1. กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเฉพาะกิจถือเป็นกรอบอัตรากำลังเฉพาะกิจจะไม่นำไปรวมกับกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการปกติหรือกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเพื่อรองรับการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่น ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการจ้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ให้ส่วนราชการยุบเลิกกรอบอัตรากำลังดังกล่าวทันที
 2. ห้ามเปลี่ยนแปลงกลุ่มงานใด ๆ ทุกกรณี
 3. พนักงานราชการที่ได้รับการจัดสรรในครั้งนี้ไม่สามารถเรียกร้องหรือขอปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นบุคลากรภาครัฐประเภทอื่น
 4. สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการตามกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเฉพาะกิจ ให้เป็นไปตามที่ คพร. กำหนด

 


ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์

 

 • ให้ได้รับค่าตอบแทน 18,000 บาทต่อเดือน ตลอดสัญญาการจ้างงาน [กำหนดตามบัญชีค่าตอบแทนพนักงานราชการในอัตราแรกบรรจุของกลุ่มงานบริหารทั่วไป คุณวุฒิปริญญาตรี ตามนัยประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 9)  พ.ศ. 2561]
 • ให้ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยยกเว้นเฉพาะในส่วนของสิทธิการลาเพื่อไปอุปสมบท หรือประกอบพิธีฮัจญ์ ซึ่งกำหนดไว้ไม่เกิน 120 วัน

 

 

ข้อมูล : กรุงเทพธุรกิจ

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง