ราชกิจจาฯ เพิกถอน 'พืชกระท่อม' ออกจากยาเสพติดให้โทษประเภท 5

ราชกิจจาฯ เพิกถอน 'พืชกระท่อม' ออกจากยาเสพติดให้โทษประเภท 5
มติชน
26 พฤษภาคม 2564 ( 21:09 )
90
ราชกิจจาฯ เพิกถอน 'พืชกระท่อม' ออกจากยาเสพติดให้โทษประเภท 5

 

 

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พระราชบัญญัติ เผยแพร่ พระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ 8 พ.ศ.2564 ระบุว่า

 

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง