รีเซต

กาชาดระดมส่งถุงยังชีพด้วยระบบเดลิเวอร์รี่ ถึงมือผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยแอพฯ “พ้นภัย”ใน 24 ชม.

กาชาดระดมส่งถุงยังชีพด้วยระบบเดลิเวอร์รี่ ถึงมือผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยแอพฯ “พ้นภัย”ใน 24 ชม.
มติชน
2 ตุลาคม 2565 ( 10:14 )
30
กาชาดระดมส่งถุงยังชีพด้วยระบบเดลิเวอร์รี่ ถึงมือผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยแอพฯ “พ้นภัย”ใน 24 ชม.

กาชาดระดมส่งถุงยังชีพด้วยระบบเดลิเวอร์รี่ ถึงมือผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยแอพพลิเคชั่น “พ้นภัย”ใน 24 ชั่วโมง กำชับอย่าให้ซ้ำซ้อนหน่วยงานอื่น

 

นายกฤษฎา บุญราช ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด ได้แจ้งเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่,ลำพูน,ชัยภูมิ ,พระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอื่นๆที่ประสบภัยน้ำท่วม ด่วนที่สุด ให้สนับสนุนปัจจัยในการดำรงชีพสำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยมีใจความว่า

 

หากประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมขาดแคลนปัจจัย 4 ในการดำรงชีพระหว่างบ้านเรือนถูกน้ำท่วม

 

ดังนั้น เหล่ากาชาดจังหวัดที่ต้องการนำถุงยังชีพ(ถุงธารน้ำใจ)ไปแจกจ่ายให้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ ก็สามารถขอรับการสนับสนุนผ่าน app “พ้นภัย” เข้ามาที่สภากาชาดไทยได้ จะจัดส่งถึงมือผู้ประสบภัยภายใน 24-48 ชั่วโมง ทั้งนี้ขออย่าให้เป็นการแจกจ่ายซับซ้อนกับส่วนราชการ/เอกชนอื่นที่ได้แจกไปแล้ว

 

อนึ่ง สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คณะทำงานฯผู้รับผิดชอบประจำจังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วมไว้แล้วเพื่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด(จบห.)เหล่ากาชาดจังหวัดและหรือเจ้าหน้าที่สถานีกาชาด /ประธานชมรมยุวกาชาดหรือผู้แทนสำนักงานยุวกาชาดฯในพื้นที่เพื่อประสานงานสนับสนุนถุงธารน้ำใจ(ถุงยังชีพ) สภากาชาดไทยหรือปัจจัย 4 ตามที่เหล่ากาชาดจังหวัดดังกล่าวข้างต้นขอรับการสนับสนุนด่วนด้วย หากมีปัญหาและอุปสรรค ขอให้แจ้ง ผอ.สล./ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทยและผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัคร สภากาชาดไทยย ทราบโดยด่วนต่อไป ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย

 

ต่อมา นายกฤษฎา ได้ทำส่งความด่วนที่สุดแจ้งเพิ่มเติม แนวทางการใช้แอพพลิเคชั่น “พ้นภัย” ขอรับการสนับสนุนถุงธารน้ำใจ(ถุงยังชีพ) ว่า ตามที่ได้แจ้งเหล่ากาชาดจังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วมสามารถขอรับการสนับสนุนถุงธารน้ำใจ(ถุงยังชีพ)ผ่านแอพพลิเคชั่น“ พ้นภัย” มายังสภากาชาดไทย ได้นั้น

 

ขอแจ้งเพิ่มเติมว่าในการลงข้อมูล(key)เพื่อขอรับการสนับสนุนถุงธารน้ำใจหรือปัจจัย4 ในการดำรงชีพระหว่างประสบภัยน้ำท่วมนั้น ขอให้ดำเนินการดังนี้

 

1.ขอให้กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ทำหน้าที่เป็นตัวแทนภาคประชาชนในการลงข้อมูล(key)ความต้องการถุงธารน้ำใจ ผ่านนายอำเภอท้องที่เข้ามาที่เหล่ากาชาดจังหวัด ตามที่สภากาชาดไทยได้เคยทำความตกลงกับกรมการปกครอง กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ไว้แล้ว

 

2.ในกรณีที่มีความจำเป็นที่กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านไม่สามารถลงข้อมูลในแอพพลิเคชั่น “ พ้นภัย” ได้ก็ให้ อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน(อสม.)ที่เคยอบรมการใช้แอพพลิเคชั่น พ้นภัย เป็นผู้ช่วยเหลือกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ในการลงข้อมูล(key) ขอรับความช่วยเหลือได้โดยให้ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบประสานงานประจำตำบลตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อนายอำเภอท้องที่พิจารณากลั่นกรอง เพื่อป้องกันการช่วยเหลือผู้ประสบภัยซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นๆด้วย

 

3.หากนายอำเภอ/เหล่ากาชาดจังหวัดมีปัญหาอุปสรรคในการใช้แอพพลิเคชั่น “ พ้นภัย “ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดพื้นที่หรือเจ้าหน้าที่ประจำคณะทำงานประสานงานของสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย ที่ได้แต่งตั้งไว้ประจำแต่ละจังหวัดโดยมีหมายเลขโทรศัพท์ไว้ให้แล้วเพื่อช่วยเหลือและประสานงานตามบัญชีรายชื่อพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ส่งมาพร้อมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อถือปฎิบัติต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง