รีเซต

เพิ่มอำนาจ อปท.ใช้ 'กองทุนสุขภาพตำบล' ไม่เกิน 1 แสน สกัด 'โควิด-19'

เพิ่มอำนาจ อปท.ใช้ 'กองทุนสุขภาพตำบล' ไม่เกิน 1 แสน สกัด 'โควิด-19'
มติชน
13 เมษายน 2563 ( 18:24 )
124
เพิ่มอำนาจ อปท.ใช้ 'กองทุนสุขภาพตำบล' ไม่เกิน 1 แสน สกัด 'โควิด-19'

“อนุทิน” ลงนามประกาศ “กองทุนสุขภาพตำบล” เพิ่มอำนาจ “ประธานกรรมการกองทุนฯ” อนุมัติไม่เกิน 1 แสนบาท เปิดทาง อปท.ผุดโครงการสกัดโควิด-19 

สปสช.- เมื่อวันที่ 13 เมษายน นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 31 มีนาคมที่ผ่านมา นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ลงนามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบ  หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 โดยเพิ่มเติมข้อความที่ให้อำนาจ ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อนุมัติโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขกรณีเกิดการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อได้ตามความจำเป็นไม่เกิน 100,000 บาทต่อโครงการ โดยให้ถือว่าเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ

“การออกประกาศฉบับนี้ เป็นไปตามมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีเกิดการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ โดยเฉพาะสถานการณ์แพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19” นพ.ศักดิ์ชัย กล่าว

เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า เพื่อให้การใช้จ่ายงบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นไปตามประกาศ สปสช. ได้ทำหนังสือถึงถึงประธานกรรมการรกองทุนฯ ทั่วประเทศ ขอให้ร่วมกันสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยให้หน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่น องค์กรหรือกลุ่มประชาชน ขอรับสนับสนุนจากกองทุนฯ ขณะเดียวกัน ขอให้กองทุนฯ พิจารณาทบทวนหรือปรับเปลี่ยนโครงการที่อาจจะไม่สามารถดำเนินการในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ได้

นอกจากนี้ นพ.ศักดิ์ชัย กล่าวว่า เพื่อให้เกิดการนำงบประมาณกองทุนฯ ไปร่วมแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 โดยเร็ว เมื่อวันที่ 3 เมษายนที่ผ่านมา สปสช.ได้ทำหนังสือถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อขอให้แจ้งประกาศกองทุนฯ เพิ่มเติมฉบับที่ 3 ให้ อปท.ทั่วประเทศได้รับทราบ และเว็บไซต์กองทุน https://obt.nhso.go.th/obt/home ที่ สปสช.ได้จัดทำขึ้น ที่เป็นช่องทางให้ อปท.ได้รับทราบข้อมูลวิธีการดำเนินงานและตัวอย่างโครงการ โดยปรับใช้ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่

“การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นวาระสำคัญของทุกภาคส่วนที่ต้องร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหา รวมถึงกองทุนสุขภาพตำบลที่ สปสช.ได้กำหนดให้เป็นความเร่งด่วน ให้ อปท.นำงบประมาณนี้มาขับ       เคลื่อนการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ และเพื่อโครงการสามารถดำ   เนินการได้โดยเร็วและทันต่อสถานการณ์ยังให้อำนาจประธานกรรมการกองทุนฯ เป็นผู้อนุมัติโครงการฯ ในวงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท ตามหลักเกณฑ์ดำเนินงานกองทุน” เลขาธิการ สปสช. กล่าว

นพ.ศักดิ์ชัย กล่าวว่า ในคราวเดียวกันนี้ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงได้รับบริการอย่างต่อเนื่อง ในการแจ้งข้อมูลประกาศกองทุนฯ ไปยังประธานกรรมการกองทุนฯ จึงได้แจ้งคำแนะนำสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) และผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในการดำเนินงานตามโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงตามแนวทางของกรมอนามัย สธ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง