รีเซต

คมนาคมเร่งเดินหน้า เปิดพื้นที่สถานีรถไฟและรถไฟฟ้า ขายสินค้าโอทอป

คมนาคมเร่งเดินหน้า เปิดพื้นที่สถานีรถไฟและรถไฟฟ้า ขายสินค้าโอทอป
มติชน
4 ธันวาคม 2563 ( 20:46 )
122
คมนาคมเร่งเดินหน้า เปิดพื้นที่สถานีรถไฟและรถไฟฟ้า ขายสินค้าโอทอป

วันที่ 4 ธ.ค.63 นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อพิจารณาแนวทางการจัดจำหน่ายสินค้า OTOP บริเวณสถานีรถไฟ/รถไฟฟ้า ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ณ ห้องประชุมมนังคศิลา ชั้น 2 อาคาร ณ ถลาง กรมการขนส่งทางราง โดยมีผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน , รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านแผนพัฒนาฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) ,ผู้อำนวยการกองวางแผนธุรกิจ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.), ผู้จัดการแผนกลยุทธ์การตลาดและพัฒนาธุรกิจ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด(รฟฟท.) ,ผู้จัดการส่วนพัฒนาเชิงพาณิชย์ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือบีอีเอ็ม , ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ,กรรมการบริหารสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย , ผู้อำนวยกองกำกับกิจการขนส่งทางราง หัวหน้ากลุ่มกำกับการบริการและสภาพแวดล้อมและเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับการบริการและสภาพแวดล้อม ในฐานะฝ่ายเลขานุการ

 

ที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกันในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (รวค.) ในการส่งเสริมให้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OT0P) ผลิตภัณฑ์ส่งเสริมภูมิปัญญา หรือบริการของชุมชน วิสาหกิจ กลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ ในพื้นที่สถานีรถไฟ/รถไฟฟ้า เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาส สร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการ

 

โดยมอบหมายให้หน่วยงาน ได้แก่ รฟท. รฟฟท. รฟม. และบีอีเอ็ม พิจารณาสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นเพื่อประกอบการหารือร่วมกับกรมพัฒนาชุมชน กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ และสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในการพิจารณาสินค้า หรือบริการ ที่จะจัดจำหน่ายภายในพื้นที่สถานีต่อไป โดยคาดว่าจะสามารถจะได้ข้อสรุปร่วมกัน เกี่ยวกับ 3 ประเด็น ดังนี้

 

1. ทำเลศักยภาพหรือพื้นที่ที่จะเสนอให้มีการพัฒนาเชิงพาณิชย์เพื่อจำหน่ายสินค้าโอทอป ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ เช่น อาหาร เครื่องดื่ม ของใช้ ของที่ระลึก ฯลฯ บริการจากภูมิปัญญา เช่น การนวดแผนโบราณจากคนตาบอด เป็นต้น

 

2. รายละเอียดเงื่อนไขการเช่า เช่น อัตราค่าเช่า ข้อปฏิบัติในการใช้พื้นที่เชิงพาณิชย์ การคิดอัตราค่าเช่าที่มีความเหมาะสมและยืดหยุ่น กรณีที่ผู้เช่าเป็นหน่วยงานรัฐ มูลนิธิ สมาคม/องค์กรสาธารณะประโยชน์ที่ไม่แสวงหาผลกำไร

 

3. มาตรการด้านความปลอดภัยหรือข้อห้ามในเข้าใช้พื้นที่การจัดหาสินค้าและบริการภายในพื้นที่ของสถานีรถไฟ/รถไฟฟ้า

 

4. ข้อสรุปเกี่ยวกับประเภทสินค้าหรือบริการที่จะให้มีการเข้าจำหน่ายในสถานีรถไฟฟ้าและสถานีรถไฟทั่วประเทศ

 

ทั้งนี้ ขร. จะได้สรุปความคืบหน้ารายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเพื่อทราบ และจะได้มีการประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ประกอบการ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพาณิชย์ภายในสถานีขนส่งทางรางเพื่อส่งเสริมการสร้างโอกาสและสร้างรายได้แก่วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการสินค้าโอทอป รวมทั้งการสร้างงานให้แก่คนพิการและผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง