รีเซต

คนไร้บ้านพุ่ง30% สสส.ห่วงจับมือภาคีช่วยคนจนเมือง 76 ชุมชน

คนไร้บ้านพุ่ง30% สสส.ห่วงจับมือภาคีช่วยคนจนเมือง 76 ชุมชน
มติชน
1 พฤษภาคม 2563 ( 11:53 )
288
คนไร้บ้านพุ่ง30% สสส.ห่วงจับมือภาคีช่วยคนจนเมือง 76 ชุมชน

สสส.ห่วงยอดคนไร้บ้านพุ่ง 30% จับมือภาคีเครือข่าย ฝ่าวิกฤต “โควิด-19” ช่วยคนจนเมือง จัดตั้งจุดช่วยเหลือในชุมชนแออัด 76 ชุมชน

คนไร้บ้าน- เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือ โควิด-19 ส่งผลกระทบทุกภาคส่วน “สำหรับคนไร้บ้านและคนจนเมือง” เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ทั้งความเสี่ยงทางสุขภาพและความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ สสส. จึงร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เครือข่ายคนไร้บ้าน และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนาระบบการป้องกันทางสุขภาพและการลดผลกระทบจากความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ เพราะหากไม่มีรายได้ คนไม่สามารถแบกรับภาระค่าใช้จ่ายค่าที่อยู่อาศัยได้ อาจจำต้องออกมาใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะ เป็นกลุ่มเสี่ยงที่กลายเป็นคนไร้บ้าน หากไม่มีกลไกหรือมาตรการรองรับ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยที่ สสส. ร่วมกับร่วมกับสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศึกษาพบว่า จำนวนประชากรคนไร้บ้านมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 30

“ปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนไร้บ้านเพิ่มสูงขึ้น มาจากภาวะการว่างงานและเข้าไม่ถึงที่อยู่อาศัย หลังพ้นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สสส.จึงร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ องค์กรภาคประชาสังคม และภาควิชาการพัฒนาระบบการป้องกันทางสุขภาพและการลดผลกระทบจากความเสี่ยงทางเศรษฐกิจขึ้นเพื่อรองรับสถานการณ์โควิด-19 โดยในช่วงการแพร่ระบาด มีการช่วยเหลือด้านอุปกรณ์ป้องกัน การตรวจคัดกรอง และความรู้เกี่ยวกับการแพร่ระบาด การจัดครัวกลางแจกจ่ายอาหารสำหรับผู้ได้รับผลกระทบ จัดตั้งจุดช่วยเหลือประสานงานในชุมชนแออัด 76 ชุมชน ใน 11 จังหวัด ส่วนในช่วงฟื้นฟูมีแผนการส่งเสริมการตั้งหลักชีวิต การพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายคนไร้บ้านและคนจนเมืองให้มีความรู้ ความเข้าใจ เท่าทันต่อสถานการณ์สุขภาพและโรคอุบัติใหม่” นางภรณี กล่าว

ด้าน นายอุเทน ชนะกุล ผู้อำนวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวว่า นับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดกรมฯ ได้ร่วมมือกับทาง สสส. และภาคีเครือข่ายภาครัฐ และภาคประชาสังคมพัฒนาจุดบริการเพื่อช่วยเหลือคนจนเมือง คนไร้บ้านในพื้นที่สาธารณะและคนตกงาน 5 จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

“นอกจากนี้ มีการวางแผนงานในการป้องกันและสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มคนไร้บ้านและคนจนเมืองที่ประสบกับความยากลำบากในการใช้ชีวิต จัดเตรียมสถานที่รองรับสำหรับกลุ่มเปราะบางที่เข้าไม่ถึงสิทธิและทรัพยากรในการป้องกันตนเองจากสถานการณ์โรคระบาดนำร่องในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นลำดับแรก หากคนไร้บ้านและคนจนเมืองที่ไม่มีที่พักอาศัย และสมัครใจเข้ารับบริการ จะมีการจัดบริการด้านปัจจัย 4 และจัดสถานที่ให้พักชั่วคราว โดยคำนึงถึงการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) หรือ การเว้นระยะห่างทางกายภาพ (Physical Distancing) พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำตามกระบวนการทางสังคมสงเคราะห์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด” นายอุเทน กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง