รีเซต

รมว.วัฒนธรรมรับมอบข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการส่งเสริมคุณธรรม

รมว.วัฒนธรรมรับมอบข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการส่งเสริมคุณธรรม
TNN ช่อง16
27 สิงหาคม 2564 ( 15:02 )
43
รมว.วัฒนธรรมรับมอบข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการส่งเสริมคุณธรรม

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม และภาคีเครือข่ายจัดงาน “สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 11” ภายใต้แนวคิด Sustainability with Moral : New Moral New Normal “คุณธรรมวิถีใหม่ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเข้าร่วมงานเพื่อรับข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการส่งเสริมคุณธรรม จากภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรม นำโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์รณชัย คงสกนธ์ ประธานกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เข้าร่วมงานในรูปแบบออนไลน์ Virtual Event

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ในวันนี้ กระทรวงวัฒนธรรมในฐานะตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มารับข้อเสนอในการร่างแผนพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 เพื่อเป็นแนวทางการส่งเสริมและขับเคลื่อนคุณธรรมวิถีใหม่ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ของ 6 ภาคีเครือข่าย ซึ่งผมจะนำข้อเสนอดังกล่าว เสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ที่มี ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานและผมในฐานะรองประธานกรรมการ จะได้ดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่วางร่วมกัน เพื่อให้สังคมไทยอุดมไปด้วยสังคมแห่งคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศสืบต่อไป

ศาสตราจารย์ นายแพทย์รณชัย คงสกนธ์ ประธานกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ กล่าวว่าคณะผู้จัดงานหลักโดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้ประมวลสาระสำคัญจากทุกส่วนของการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 11 ของ 6 ภาคีเครือข่ายทางสังคม ทั้งองค์กรภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคการศึกษา องค์กรทางศาสนา ภาคสื่อมวลชน และภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครับ เด็กและเยาวชน ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค จากตัวแทนคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด 

ได้ร่วมแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นต่อแนวทาง “การขับเคลื่อนคุณธรรมในวิถีใหม่ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ทั้งระดับบุคคลและองค์กรของภาคีเครือข่าย และข้อเสนอแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 จากผู้เกี่ยวข้อง เพื่อไปประกอบการจัดทำแผนในระยะต่อไป จนได้ข้อสรุปเป็นแนวทางการส่งเสริมและขับเคลื่อนคุณธรรมวิถีใหม่ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ของ 6 ภาคีเครือข่าย และข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการส่งเสริมคุณธรรมจากการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งนี้ แบ่งเป็นข้อเสนอ 3 ระดับ ได้แก่  

1.ข้อเสนอต่อตนเอง เพื่อนำไปปฏบัติขับเคลื่อนด้วยตนเอง  

2.ข้อเสนอเพื่อดำเนินการร่วมกัน ในประเด็นร่วม หรือที่เกินกว่าความสามารถของหน่วยใดหน่วยหนึ่ง 

3.ข้อเสนอเชิงนโยบายรัฐบาล โดยผ่านคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยมีข้อเสนอที่จะส่งมอบให้กับรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 ข้อ ดังนี้

1. ขอให้รัฐบาลโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการสำรวจ รวบรวม เรียบเรียงความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาสังคมด้วยคุณธรรม หรือนวตกรรมความดีในช่วงวิกฤต COVID-19 (Moral Fight Covid) เพื่อนำมาสื่อสาร เผยแพร่ และรณรงค์สู่สังคมในวงกว้าง รวมทั้งรวบรวมประวัติ ผลงาน และเกียรติคุณของบุคคลที่ทำคุณงามความดีในแต่ละพื้นที่ ให้ได้รับการยกย่องเชิดชูและยึดถือให้เป็นแบบอย่างในหอจดหมายเหตุ หรือหอเกียรติยศของแต่ละจังหวัด

2. ขอให้รัฐบาลโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การสนับสนุนส่งเสริม และผลักดันการพัฒนาคน พัฒนาเครื่องมือและกลไกของชุมชน ให้มีระบบพี่เลี้ยงชุมชน เพื่อสร้างพลังที่เข้มแข็งให้กับครอบครัวและชุมชน ให้เกิดรูปแบบการสร้างภูมิคุ้มกันของเด็ก เยาวชน และครอบครัว ที่เป็นรูปธรรมยั่งยืน ด้วยการพัฒนาศักยภาพคนท้องถิ่น ให้มีทักษะการเป็นพี่เลี้ยง และนำไปสู่โมเดลครอบครัวพลังบวกในสังคมที่ไร้ความรุนแรง และพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมในรูปแบบภาคีเครือข่ายที่ยั่งยืน ร่วมกับการพัฒนากิจกรรมสร้างสรรค์โดยคนท้องถิ่น ด้วยทรัพยากรและภูมิปัญญาของท้องถิ่น โดยมีการเชื่อมโยงกับเครือข่ายอื่น ๆ เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นกลไกพี่เลี้ยงระหว่างชุมชน

3. ขอให้รัฐบาลโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างระบบเครดิตทางสังคม (Social Credit) ให้เป็นเครื่องมือในการสร้างบรรทัดฐานของประเทศ และใช้ข้อมูลเครดิตของบุคคล และองค์กรในการสร้างค่านิยม และวัฒนธรรมแห่งความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม มีจิตสำนึก และความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านกลไกการสร้างแรงจูงใจโดยการให้รางวัลและการลงโทษ เพื่อยกระดับเครดิตโดยรวมของสังคมให้ดีขึ้น และเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมไทย 

4. ขอให้รัฐบาลโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การสนับสนุนและส่งเสริม การสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ทางสังคมด้วยมิติความดี ด้วยการส่งเสริมระบบเครือข่ายทางสังคมคุณธรรม ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกันสร้างกลไกการมีส่วนร่วม การสื่อสารข้อมูลและการเผยแพร่รูปธรรมความสำเร็จของการขับเคลื่อนคุณธรรม โดยมีการ

บูรณาการการทำงานร่วมกันจากทุกภาคส่วนในสังคม ให้สามารถขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในรูปแบบวิถีใหม่ได้อย่างยั่งยืนยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง