'บิ๊กป้อม' สั่งเดินหน้าแผนแม่บทจัดการน้ำ 5 เรื่อง แก้ปัญหา ประชาชนทั้งระบบ

'บิ๊กป้อม' สั่งเดินหน้าแผนแม่บทจัดการน้ำ 5 เรื่อง แก้ปัญหา ประชาชนทั้งระบบ
มติชน
24 ธันวาคม 2563 ( 15:12 )
41
'บิ๊กป้อม' สั่งเดินหน้าแผนแม่บทจัดการน้ำ 5 เรื่อง แก้ปัญหา ประชาชนทั้งระบบ

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม ที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่3/2563 โดยพล.อ.ประวิตร กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ได้ให้หน่วยงานร่วมพิจารณาให้ความเห็นต่อแผนงานโครงการต่างๆ ที่นำเสนอให้ครอบคลุมในเชิงพื้นที่ มีเป้าหมายชัดเจน มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ลดความซ้ำซ้อน ทำให้สามารถพิจารณาจัดลำดับการทำงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับการจัดสรรงบประมาณโดยเฉพาะแผนงานที่ต้องบูรณาการทำงานร่วมกันหลายหน่วยงาน สำหรับการขับเคลื่อนงานตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ภายใต้คณะทำงานทั้ง 6 ด้าน หากพบว่ามีปัญหาอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้หน่วยงานร่วมกันพิจารณาและเสนอแนวทางเพื่อปรับปรุงเป้าหมายและตัวชี้วัดให้เหมาะสมเพื่อเตรียมนำเสนอต่อคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) พิจารณาต่อไป


 

ด้านนายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการ สทนช. กล่าวว่าที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบในหลักการเพื่อขับเคลื่อนแผนงานที่สำคัญ 5 เรื่องก่อนที่จะเสนอ กนช. เพื่อพิจารณาประกอบด้วย 1.การขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำประกอบด้วยกรอบแนวทางการดำเนินงานการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้านและการพัฒนาน้ำอุปโภคบริโภคให้ได้มาตรฐานและราคาที่เหมาะสมโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การดำเนินการจัดทำข้อมูลเชิงนโยบายตลอดแนวทางการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำลุ่มน้ำท่าจีนโดยกรมควบคุมมลพิษ การจัดทำคู่มือการเติมน้ำใต้ดินโดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล รวมทั้งยังเห็นชอบพื้นที่เป้าหมายในการจัดทำแผนปฏิบัติการจำนวน 2,800 ตำบล และพื้นที่เป้าหมายเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการเร่งด่วนเพื่อเสนอของบกลางปี 2564 เพิ่มเติมจำนวน 1,713 ตำบลด้วย

 

นายสมเกียรติ กล่าวว่า 2.โครงการเพื่อการพัฒนาปี 2564 ของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จำนวน 19 โครงการ สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปีด้านที่ 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภคซึ่งอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ 3 โครงการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 โครงการ ภาคตะวันออก 1 โครงการ ภาคกลาง 2 โครงการ และภาคใต้ 4 โครงการ เมื่อแล้วเสร็จจะมีกำลังการผลิตน้ำเพิ่มขึ้นอีก 143,136 ลบ.ม./วัน และสามารถให้บริการผู้ใช้น้ำเพิ่มขึ้นประมาณ 243,852 คน 3.แผนหลักการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการระบายน้ำพื้นที่ชุมชนเมืองพัทยาและพื้นที่ต่อเนื่องครอบคลุมพื้นที่ 226.47 ตร.กม. มีประชาชนได้ประโยชน์ 144,520 ครัวเรือน

 

นายสมเกียรติ กล่าวต่อว่า 4.แผนหลักการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากแม่น้ำโขงและลำน้ำสาขาของแม่น้ำโขงที่ประชุมเห็นชอบตามที่สทนช. และกรมชลประทานเสนอเพื่อลดความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำในพื้นที่เกษตรและสร้างหลักประกันให้เกษตกรสามารถเพาะปลูกได้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ประกอบด้วยโครงการประตูระบายน้ำปิดปากลำน้ำสาขาของแม่น้ำโขง โครงการบรรเทาวิกฤตภัยแล้งลุ่มน้ำห้วยหลวงและลุ่มน้ำข้างเคียง โครงการผันน้ำโขง เลย ชี มูล และโครงการฝายปากชม และ 5.หลักการของแผนงานบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง 9 แผนงานที่ประชุมเห็นชอบตามที่กรมชลประทานเสนอและให้เร่งปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกและคลองชัยนาท-ป่าสัก 2 พร้อมจัดลำดับความสำคัญแผนงานและงบประมาณรวมทั้งจัดที่อยู่อาศัยให้ผู้มีรายได้น้อยที่รุกล้ำเขตคลอง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง