"บิ๊กกบ" ออกประกาศห้ามชุมนุม-ทำกิจกรรม-มั่วสุม-กลั่นแกล้งแพร่เชื้อโควิด ฝ่าฝืนเจอคุกไม่เกิน2ปี

"บิ๊กกบ" ออกประกาศห้ามชุมนุม-ทำกิจกรรม-มั่วสุม-กลั่นแกล้งแพร่เชื้อโควิด ฝ่าฝืนเจอคุกไม่เกิน2ปี
มติชน
3 เมษายน 2563 ( 19:51 )
225
2
"บิ๊กกบ" ออกประกาศห้ามชุมนุม-ทำกิจกรรม-มั่วสุม-กลั่นแกล้งแพร่เชื้อโควิด ฝ่าฝืนเจอคุกไม่เกิน2ปี

ผบ.ทสส.ออกประกาศเรื่องห้ามชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม การกลั่นแกล้งแพร่เชื้อโควิด ป้องกันการแพร่ระบาดโรควิด-19  กำหนดบทลงโทษฝ่าฝืนจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ห้ามชุมนุม-เมื่อวันที่ 3 เมษายน พล.อ.พิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง ได้ออกประกาศเรื่องห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม ระบุว่าอาศัยอำนาจตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9แห่งพ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการฉุกเฉิน พ.ศ.2548(ฉบับที่ 1) ข้อ 5 และคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2563 เรื่องแต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบ และพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ข้อ 3(6)

เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของเชื่อโรคโควิด-19 มิให้ขยายวงกว้างจึงกำหนด ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม หรือการมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค หรือการกระทำอันเป็นการฉวยโอกาสซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชน หรือการกลั่นแกล้งเพื่อแพร่เชื้อโรค ณ ที่ใดๆ ทั่วราชอาณาจักร

เว้นแต่เป็นการทำกิจกรรมภายในครอบครัวที่อยู่ในเคหสถานของตนเอง หรือของทางราชการ ซึ่งมีมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลที่ปลอดภัย

หากผู้ใดฝ่ามืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ต้องรับโทษตามมาตรา 18 แห่งพ.ร.ก.ฯ ต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง