รีเซต

คบต. เห็นชอบให้แรงงาน 3 สัญชาติ กลับบ้านร่วมประเพณีสงกรานต์ ไม่ต้องขอ Re-entry

คบต. เห็นชอบให้แรงงาน 3 สัญชาติ กลับบ้านร่วมประเพณีสงกรานต์ ไม่ต้องขอ Re-entry
TNN ช่อง16
15 มีนาคม 2567 ( 16:16 )
29
คบต. เห็นชอบให้แรงงาน 3 สัญชาติ กลับบ้านร่วมประเพณีสงกรานต์ ไม่ต้องขอ Re-entry

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (คบต.) ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน รองประธานกรรมการฯ นายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน เลขานุการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม


นายพิพัฒน์  เปิดเผยว่า ช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคมของทุกปี แรงงานไทยและแรงงานประเทศเพื่อนบ้านจะเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อร่วมประเพณีสงกรานต์ หรือเฉลิมฉลอง ปีใหม่ร่วมกับครอบครัว ดังนั้นเพื่ออำนวยความสะดวก และลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับแรงงานซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนที่มีรายได้น้อย รวมทั้งเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านแรงงานของประเทศไทยในระดับสากล ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (คบต.) ครั้งที่ 1/2567 จึงได้ร่วมกันพิจารณาผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับประเทศเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 15 พฤษภาคม  2567 โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมในการเข้า-ออก 


ผู้ได้รับการผ่อนผันจะต้องเป็นแรงงานสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ที่ถือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง ที่ได้รับการตรวจลงตรา (VISA) ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non L-A Visa) รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของแรงงานต่างด้าวดังกล่าวที่อายุไม่เกิน 18 ปี และระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ต้องมีอายุเหลืออยู่ไม่น้อยกว่าวันที่ 15 พฤษภาคม 2567


"เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน ให้พี่น้องแรงงานประเทศเพื่อนบ้านที่มาทำงานในบ้านเรา เราจึงผ่อนผันให้แรงงานเดินทางกลับประเทศต้นทางโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมใดๆ และขอให้ทุกคน เดินทางเข้า - ออกประเทศไทยตามช่องทางที่กฎหมายกำหนด" รมว.พิพัฒน์ กล่าว


ด้านนายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า สำหรับผู้ที่เดินทางในช่วงระยะเวลาผ่อนผันเจ้าหน้าที่จะประทับตราอนุญาตให้เดินทางออก - เข้าราชอาณาจักรในหนังสือเดินทาง เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง โดยไม่ต้องยื่นคำขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก (Re-Entry Permit) แต่หากประสงค์จะเดินทางกลับเข้าประเทศไทยหลังจากวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 หรือยังไม่ทราบกำหนดการเดินทางกลับเข้าประเทศไทยที่แน่ชัด จะต้องยื่นคำขอ Re-Entry ตามปกติ มิฉะนั้นการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวผู้นั้นเป็นอันสิ้นสุด  


จากนี้กรมการจัดหางานจะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบ ในระหว่างนี้กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จะเร่งยกร่างกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงมหาดไทย ให้แล้วเสร็จและแจ้งแนวทางให้นายจ้าง สถานประกอบการ และแรงงาน 3 สัญชาติทราบต่อไป


ทั้งนี้ ระยะเวลาการผ่อนผันดังกล่าวจะเป็นไปตามที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยกำหนด ขอให้ติดตามข่าวสารจากกรมการจัดหางานอย่างใกล้ชิด ที่เว็บไซต์กรมการจัดหางาน doe.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน และสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694ข้อมูลจาก รัฐบาลไทย

ภาพจาก TNN ONLINE

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง