รีเซต

ไฟเขียวแนวทางแก้ปัญหา "ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565" เช็กด่วนกลุ่มไหนต้องรู้!

ไฟเขียวแนวทางแก้ปัญหา "ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565" เช็กด่วนกลุ่มไหนต้องรู้!
TNN ช่อง16
5 ตุลาคม 2565 ( 15:57 )
51
ไฟเขียวแนวทางแก้ปัญหา "ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565" เช็กด่วนกลุ่มไหนต้องรู้!

"ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565" ที่ประชุมครม.เห็นชอบแนวทางการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับผู้ลงทะเบียน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี ตามที่รัฐบาลเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในโครงการ ฯ ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 เป็นต้นมา พบว่ามีประชาชนที่ประสงค์จะลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ฯ แต่มีปัญหาในการลงทะเบียน โดยเฉพาะในกรณีที่มีคู่สมรสแต่ไม่สามารถติดตามคู่สมรสลงนามในแบบฟอร์มการลงทะเบียนตามโครงการ ฯ ซึ่งมีประชาชนอยู่ในข่ายนี้ประมาณ 1 แสนราย  

คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบแนวปฎิบัติสำหรับผู้ลงทะเบียนที่ไม่สามารถติดตามคู่สมรสได้ ดังนี้ 

1. กลุ่มเปราะบาง  

ได้แก่ ผู้ลงทะเบียนที่เป็นผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป (นับถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2565)  ผู้พิการหรือผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถติดตามคู่สมรสได้ ยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ปี 2565 โดยรับรองตนเองว่า ไม่สามารถติดตามคู่สมรสได้ พร้อมลายมือชื่อพยานรับรองด้วยจำนวน 2 คน และต้องมีการลงนามรับรองจากเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยในพื้นที่ 

(กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน นายอำเภอหรือ ผู้ที่นายอำเภอมอบหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองและเทศบาลนครในพื้นที่  เจ้าหน้าที่สำนักเขตที่ผู้อำนวยการเขตมอบหมาย  เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเมืองพัทยา) ไปยื่นที่หน่วยงานรับลงทะเบียน ซึ่งกระทรวงการคลังจะตรวจสอบคุณสมบัติกลุ่มดังกล่าวตามสถานะ

2. กลุ่มทั่วไป 

ได้แก่ ผู้ลงทะเบียนที่มีอายุต่ำกว่า 60 ปี ยื่นแบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ฯ 2565 กรณีไม่สามารถติดตามคู่สมรสมาเพื่อดำเนินการได้ ให้ผู้ลงทะเบียนรับรองในเอกสารที่กระทรวงการคลังกำหนดว่าไม่สามารถติดตามคู่สมรสได้พร้อมลายมือชื่อพยานจำนวน 2 คน นำไปยื่นต่อหน่วยงานรับลงทะเบียน กระทรวงการคลังจะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวในสถานะไม่มีคู่สมรส  

3. เมื่อผู้ลงทะเบียนผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ 

ผู้ลงทะเบียนจะสามารถใช้สิทธิตามโครงการ ฯ ปี 2565 ได้เมื่อยืนยันตัวตน ณ ธ.ก.ส. และธนาคารออมสิน ตั้งแต่วันที่ประกาศผลผู้ผ่านการตรวจคุณสมบัติ (ภายในระยะเวลา 180 วัน) และธนาคารกรุงไทย (ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด)  ทั้งนี้ หากต้องใช้ใบสำคัญการหย่าในการลงทะเบียน ผู้ลงทะเบียนจะต้องนำใบสำคัญการหย่าหรือเอกสารอื่นใดที่คณะกรรมการฯ กำหนด มาแสดงให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี  นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติ

แนวทางการดำเนินการนี้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาสำหรับประชาชนที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ฯ ปี 2565 แต่ไม่สามารถติดตามคู่สมรสเพื่อลงนามในแบบฟอร์มการลงทะเบียนได้ โดยอาจมีหลายสาเหตุ เช่น ถูกทิ้งร้าง แยกกันอยู่กับคู่สมรส อยู่ระหว่างการดำเนินการหย่า เป็นต้น ทั้งนี้ โครงการ ฯ จะปิดการลงทะเบียนในวันที่ 19 ตุลาคม 2565
ข้อมูลจาก Thaigov

ภาพจาก TNN ONLINE / ธนาคารกรุงไทย


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง