รีเซต

"ชวน" บรรยายผู้นำเยาวชน ชี้ การศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญการเปลี่ยนแปลงการเมือง

"ชวน" บรรยายผู้นำเยาวชน ชี้ การศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญการเปลี่ยนแปลงการเมือง
มติชน
18 กันยายน 2564 ( 15:09 )
47
"ชวน" บรรยายผู้นำเยาวชน ชี้ การศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญการเปลี่ยนแปลงการเมือง

“ประธานสภาฯ” บรรยายพิเศษ “ผู้นำเยาวชนกับการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต” ชี้การศึกษาเป็นปัจจัยในการเปลี่ยนแปลงการเมือง เชื่อมีผู้นำที่ดีทำประเทศเจริญก้าวหน้า ขอทุกคนเป็นผู้นำเยาวชนที่ตั้งใจศึกษาเรียนรู้สิ่งที่ดี

 

 

เมื่อวันที่ 18 กันยายน นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ในฐานะประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต รุ่นที่ 8 จำนวน 70 คน ของสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรมซูม พร้อมกล่าวบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ผู้นำเยาวชนกับการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต” ตอนหนึ่งว่า ขอให้หลานๆ ทำหน้าที่ปวงชนชาวไทย ตามที่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ว่าบุคคลต้องมีหน้าที่ ดังนี้ 1.พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2.ป้องกันประเทศ พิทักษ์รักษาเกียรติภูมิ ผลประโยชน์ของชาติและสาธารณสมบัติของแผ่นดิน รวมทั้งให้ความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3.ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 4.เข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับ 5.รับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติ 6.เคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นและไม่กระทำการใดที่อาจก่อให้เกิดความแตกแยกหรือเกลียดชังในสังคม 7.ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระ โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นสำคัญ 8.ร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลาย ทางชีวภาพ รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรม 9.เสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ 10.ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ

 

 

นายชวน กล่าวต่อว่า ทั้งนี้เยาวชนที่ประสบความสำเร็จล้วนแล้วแต่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำในระดับต่างๆ เพราะเชื่อว่าการมีผู้นำที่ดีจะทำให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้า การพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำยุคใหม่จึงควรเริ่มตั้งแต่ในวัยเด็ก ตลอดจนการส่งเสริมบทบาทของผู้นำเยาวชนในการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริตเยาวชนถือเป็นประชากรที่สำคัญที่สุดกลุ่มหนึ่งในสังคม ที่เป็นทรัพยากรหลักในการพัฒนาประเทศ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาเยาวชนในทุกด้าน โดยเฉพาะเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา บทบาทของเยาวชนต้องเป็นผู้ตามที่ดี เคารพกฎเกณฑ์ กติกา และหวังว่าเยาวชนที่เข้าอบรมทั้ง 31 มหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น 70 คน ต้องทำให้เกิดจิตสำนึกสร้างบ้านเมืองสุจริตให้เกิดขึ้นในสังคมไทย

 

 

นอกจากนี้ นายชวน ยังได้กล่าวถึงเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีว่า ได้ดำเนินการให้กับเยาวชน อาทิ การขยายมหาวิทยาลัยในต่างจังหวัด กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โครงการนมโรงเรียน และโครงการอนุบาลชนบท รวมทั้งเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรมว.ศึกษาธิการ ทั้งยังได้กล่าวถึงพัฒนาการด้านการศึกษาของไทยตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันที่ได้มีการปฏิรูปการศึกษา โดยมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และปฏิรูประบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนกล่าวถึงการเมืองกับการศึกษา โดยการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และขอให้ทุกคนเป็นผู้นำเยาวชนที่ตั้งใจหมั่นศึกษาเรียนรู้ในสิ่งที่ดี และขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในหน้าที่ของตนเองตามที่ตั้งใจไว้ทุกประการ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง