รีเซต

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผวจ-เชียงราย ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และภาคเอกชน

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผวจ-เชียงราย ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และภาคเอกชน
77ข่าวเด็ด
30 มีนาคม 2563 ( 06:14 )
109
นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผวจ-เชียงราย ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และภาคเอกชน

เชียงราย-จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และภาคเอกชน ครั้งที่3/2563 ประจำเดือนมีนาคม 2563

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และภาคเอกชน ครั้งที่3/2563 ประจำเดือนมีนาคม 2563 เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 ที่ห้องอูหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย พร้อมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2563 โดยมีการแจ้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ด้วยการแจ้งกระบวนการรองรับมาตรการทางการแพทย์ มาตรการป้องกันและระงับยับยั้ง รวมถึงมาตรการรองรับกรณีและยกระดับต่าง ๆ และการขอความร่วมมือไปยังนายอำเภอ ท้องถิ่น ชุมชน ประชาชนในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามคำแนะนำ ประกาศ และคำสั่งของทางจังหวัดเชียงราย กรณีประเพณีปี๋ใหม่เมืองขอให้งด อย่าให้สุ่มเสียง ให้อวยพรทาง on line ห้างสรรพสินค้าขอความร่วมมือให้ปิดชั่วคราว ห้ามกักตุนสินค้า ธนาคารยังเปิดให้บริการตามปกติ งดบริการบางประเภทของสำนักงานที่ดินจังหวัดและสาขาเป็นการชั่วคราว จัดให้มีการเหลื่อมเวลาในการปฏิบัติราชการเพื่อความปลอดภัยแต่ไม่ให้เสียงานและลดการแพร่ระบาดในสถานที่ทำงานจังหวัดเชียงรายเปิดรับฟังทุกเสียง พร้อมขอรับฟังข้อเสนอ และคำแนะนำจากทุกคนเพื่อนำไปสู่การปรับใช้ให้เหมาะสม ส่วนศาลากลางจังหวัดเชียงรายเป็นศูนย์บัญชาการกลางได้กำหนดให้มีแผนระยะสั้น ระยะยาว มีการคัดกรองการเข้า-ออก ย้ายส่วนบริการออกมาเปิดบริการแก่ประชาชนที่ลานกลางศาลากลางจังหวัด มีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเดือนละ 2 ครั้ง นาน 4 เดือน เตรียมจัดทำซุ้มฉีดพ่นป้องกันเชื้อที่มากับเครื่องแต่งกายของผู้ผ่านเข้าออกจากศาลากลางจังหวัดเชียงรายด้วยนอกจากนี้ ยังมีการรายงานสถานการณ์ไฟป่าและฝุ่นควัน ฝุ่นพิษ PM 2.5 โดยให้เจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่โดยรวดเร็วทันทีทันใด พร้อมขอความร่วมมือประชาชนเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสผู้จุดไฟเผาป่าให้นำไปสู่การจับกุมดำเนินคดีอย่างเข้มงวดและเฉียบขาด ฝ่ายความมั่นคง รายงานความพร้อมในการจัดชุดกำลังเข้าสนับสนุนการปฏิบัติการลาดตระเวนป้องกันมิให้เกิดไฟป่า รวมทั้งอบายมุขและสิ่งของผิดกฎหมายและที่ฝ่าฝืนตามคำสั่งของจังหวัด ฝ่ายรักษาความสงบ รายงานการสนับสนุนการเฝ้าระวังไฟป่า การปฏิบัติกวดขันป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 พร้อมชี้แจงแนวการจัดตั้งจุดตรวจ ให้เจ้าหน้าที่ต้องมีความปลอดภัยด้วยผลการประชุม ข้อสั่งการให้สนธิกำลังจัดชุดปฏิบัติการตั้งด่านตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ทั้ง 4 จุดใน 4 อำเภอ โดยใช้งบประมาณป้องกันยับยั้ง สุดท้ายต้องงดการเคลื่อนไหว ให้นิ่ง คุมการแพร่ระบาดให้ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม ฝ่ายสาธารณสุข แจ้งสถิติ ผู้ติดเชื้อ 8 ราย อยู่ในการดูแลของทีมแพทย์แล้ว มีอาการดีขึ้น แรงงานชาวเชียงรายที่กลับมาจากประเทศสาธารณรัฐเกาหลีทุกคนทุกรายปลอดเชื้อ ไม่พบอาการในช่วงกักตัว 14 วัน ดังนั้น จึงขอให้ประชาชนให้ข้อมูลครบทุกเรื่อง มีการเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมรับสถานการณ์ แต่ขอรับการสนับสนุนหน้ากากอนามัยสำหรับแพทย์พยาบาล เจ้าหน้าที่ จังหวัดมีการวางระบบ เพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรอง สวมถุงมือ ล้างมือบ่อย ๆ

การจัดงานรัฐพิธี วันมหาเจษฎาราชเจ้า 31 มีนาคม 2563 มีการลดจำนวนผู้ร่วมพิธี ให้ส่งผู้ร่วมพิธีหน่วยละ 2 คน ส่วนงานวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2563 ให้งดการจัดงาน ท้ายการประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายขอให้กำลังใจแก่ทุกคน ขอให้ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง หลีกเลี่ยงสถานการณ์เสี่ยงในทุกกรณี ดูแลข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้ปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บ และหากมีข้อเสนอให้แจ้งโดยตรงเพื่อร่วมมือกันแก้ไขและปฏิบัติให้มีความปลอดภัยแก่สุขภาพ ชมเชยแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกคน รวมทั้งผู้ต้องปฏิบัติงานในภาคสนามและต้องพบปะใกล้ชิดประชาชน ที่จะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยควบคู่กับการป้องกันการแพร่ระบาดไปพร้อมกันด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง