รีเซต

‘ก.ล.ต.’ เตือนระวังถูกชักชวนให้ลงทุนในบริษัทอ้างเสนอขายหุ้นโดยไม่ได้รับอนุญาต

‘ก.ล.ต.’ เตือนระวังถูกชักชวนให้ลงทุนในบริษัทอ้างเสนอขายหุ้นโดยไม่ได้รับอนุญาต
มติชน
7 พฤษภาคม 2563 ( 09:58 )
167
‘ก.ล.ต.’ เตือนระวังถูกชักชวนให้ลงทุนในบริษัทอ้างเสนอขายหุ้นโดยไม่ได้รับอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (...) เตือนประชาชนตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนกับบริษัทที่อ้างว่าเสนอขายหุ้นได้โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจาก ... เพราะอาจไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ... ตามที่กล่าวอ้าง

 

ตามที่มีผู้สอบถามและนำส่งข้อมูลมายังศูนย์บริการประชาชน ... เป็นจำนวนมาก ว่าได้รับการชักชวนให้ลงทุน ในหุ้นของบริษัท พีบี สมาร์ทฟาร์มเมอร์ จำกัด (มหาชน) โดยมีการให้ข้อมูลที่ทำให้เข้าใจว่า บริษัทที่เสนอขายหุ้นดังกล่าวเป็น 1.บริษัทเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) จึงสามารถเสนอขายหุ้นต่อประชาชนได้โดยไม่ต้องขออนุญาตและไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ต่อ ... และ 2.บริษัทเป็นเอสเอ็มอี หรือ สตาร์ทอัพ ซึ่งสามารถระดมทุนได้ทั้งตลาดแรกและตลาดรองและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลวงจำกัดและต่อประชาชนได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตและไม่ต้องยื่นแบบแสดงคำขออนุญาตเสนอขาย หลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ต่อ... นั้น

 

... ขอแจ้งให้ทราบว่า การออกและเสนอขายหุ้นของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดทั้งต่อบุคคลวงแคบและต่อประชาชน ผู้เสนอขายหุ้นต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ ... กำหนด สำหรับกรณีบริษัทที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม ที่ได้รับยกเว้นการยื่นขออนุญาตและการยื่นไฟลิ่วต่อ ... นั้น บริษัทดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติตามที่ ... ประกาศกำหนดประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 18/2551 เรื่อง การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับประมวล) ลิงก์ http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/5364s.pdf 

 

และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 1/2563 เรื่อง การยกเว้นการเสนอขายหุ้นของวิสาหกิจเพื่อสังคมที่เป็นบริษัทจำกัดที่กระทำเป็นการทั่วไปหรือต่อประชาชนในวงกว้าง ลิงก์ http://capital.sec.or.th/webapp//nrs/data/8351s.pdf  รวมถึงประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 17/2563 เรื่องการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ลิงก์ http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/8412s.pdf กล่าวคือ ต้องเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนรับรองจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม .. 2562 โดย สวส. ได้ประกาศรายชื่อบริษัทที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมที่เว็บไซต์ http://www.dsdw2016.dsdw.go.th/se-news/

 

สำหรับกรณีเอสเอ็มอีที่เสนอขายหุ้นต่อบุคคล (ในวงจำกัด) โดยไม่ต้องยื่นคำขออนุญาตกับ ... เอสเอ็มอีนั้นจะต้องเป็นบริษัทจำกัดที่เป็นไปตามนิยามเอสเอ็มอีของกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม .. 2562 และเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการระดมทุนผ่านตลาดทุน (PP-SME) โครงการส่งเสริมการระดมทุนผ่านตลาดทุน (PP-SME) ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (...) และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เอสเอ็มอีสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดทุนได้มากขึ้น

 

โดยสามารถขายหุ้นและหุ้นกู้แปลงสภาพได้ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยไม่ต้องยื่นคำขออนุญาตกับ ... โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการดังกล่าวที่เว็บไซต์ https://www.smeone.info/category-detail/9365 รวมทั้งต้องเป็นการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดหรือต้องมีลักษณะตามที่เกณฑ์ของ ... กำหนดเท่านั้น เช่น ผู้ลงทุนสถาบัน นิติบุคคลร่วมลงทุน กิจการเงินร่วมลงทุน และต้องไม่โฆษณาการเสนอขายเป็นวงกว้างต่อสาธารณชน

 

ทั้งนี้ จากข้อมูลบนเว็บไซต์ของ สวส. และ สสว. ไม่ปรากฏชื่อบริษัทดังกล่าวในรายชื่อบริษัทที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม และรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการระดมทุนผ่านตลาดทุน (PP-SME) (ข้อมูล วันที่ 7 พฤษภาคม 2563) ดังนั้น หากบริษัทดังกล่าวเสนอขายหุ้นไม่ว่าจะเป็นหุ้นออกใหม่หรือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมต่อประชาชนทั่วไปในวงกว้าง ผู้เสนอขายต้องได้รับอนุญาตจาก ... หรือมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ ... กำหนด ก่อนทำการเสนอขาย ...

 

จึงขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังและตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน และสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์บริการประชาชน ... โทร 1207 ตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถศึกษาสรุปเกณฑ์การเสนอขายหุ้นของวิสาหกิจเพื่อสังคม (SE) และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 

ได้ที่ https://www.sec.or.th/TH/Pages/LawandRegulations/SE-Offering.aspx และศึกษาสรุปเกณฑ์การเสนอหลักทรัพย์ต่อบุคคลในวงจำกัด (PP) ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ได้ที่ https://www.sec.or.th/TH/Pages/LawandRegulations/SME-PP.aspx

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง