รีเซต

ผู้ว่าฯ ปทุมธานี สั่งปิดร้าน-ห้ามขายเหล้า สกัดโควิด-19

ผู้ว่าฯ ปทุมธานี สั่งปิดร้าน-ห้ามขายเหล้า สกัดโควิด-19
มติชน
11 เมษายน 2563 ( 14:22 )
142
ผู้ว่าฯ ปทุมธานี สั่งปิดร้าน-ห้ามขายเหล้า สกัดโควิด-19

ผู้ว่าฯ ปทุมธานี สั่งปิดร้าน-ห้ามขายเหล้า สกัดโควิด-19

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่ทาง กทม.ประกาศห้ามขายสุรา-เบียร์ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 10-24 เม.ย. 63 นี้ โดยนับว่าวันนี้เป็นวันแรก แต่ปรากฏว่าร้านขายส่งในพื้นที่ จ.ปทุมธานี กลับมามีลูกค้าที่ไม่คุ้นหน้าเพิ่มมากขึ้น แถมลูกค้าประจำยังมีการซื้อเหล้าเบียร์มากกว่าที่เคยซื้อ จนสุราบางยี่ห้อเริ่มขาดตลาด
ที่ร้านสารพัท ซึ่งเป็นร้านขายปลีก – ส่ง เหล้า บุหรี่ และเครื่องดื่มชนิดต่างๆ ตั้งอยู่เลขที่ 52/40-42 ถนนปทุมสามโคก ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี พบว่าตั้งแต่วันประกาศงดขายสุราพบว่ามีลูกค้าซึ่งเป็นลูกค้ามาซื้อกันมากโดยมีทั้งมาซื้อแบบยกลัง และแบบแบ่งขายตามแต่ละคน รวมทั้งที่เป็นลูกค้าประจำก็มาซื้อเพิ่มจากที่เคยซื้อ อาจจะเป็นเพราะเกรงว่าหากทางรัฐบาลมีการประกาศใช้เหมือนกับทำให้สุราบางยี่ห้อของเกือบจะขาดตลาด

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 6) มีคำสั่งว่า
ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี เพื่อลดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) อันเป็นโรคติดต่ออันตราย เพื่อไม่ให้การแพร่ระบาดขยายไปในวงกว้าง และเป็นไปตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563

อาศัยอำนาจตามความมาตรา 35(1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 เพื่อให้การปฏิบัติครอบคลุมตามข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น จึงให้ปิดสถานที่ชั่วคราวเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2563 ดังนี้

1.ร้านค้าหรือสถานประกอบการขายสุราประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 ที่ได้รับใบอนุญาตให้จำหน่ายตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 โดยสามารถจำหน่ายสินค้าประเภทอื่นได้ ทั้งนี้มิให้ใช้บังคับกับการขายของผู้ผลิต ผู้นำเข้าหรือตัวแทนของผู้ผลิตผู้นำเข้า ไปยังผู้ขายซึ่งได้รับอนุญาตตามกฎหมายพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560

ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นนานช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชน หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิ์โต้แย้ง ตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2563
ลงชื่อ นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดปทุมธานี)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง