รีเซต

ป.ป.ช. ขยายคำสั่งเพิ่มเติม ให้ ขรก.ทำงานที่บ้าน หลังโควิด-19 ระบาดหนักต่อเนื่อง

ป.ป.ช. ขยายคำสั่งเพิ่มเติม ให้ ขรก.ทำงานที่บ้าน หลังโควิด-19 ระบาดหนักต่อเนื่อง
มติชน
4 มกราคม 2564 ( 16:23 )
32
ป.ป.ช. ขยายคำสั่งเพิ่มเติม ให้ ขรก.ทำงานที่บ้าน หลังโควิด-19 ระบาดหนักต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 4 มกราคม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ออกประกาศสำนักงาน ป.ป.ช.เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ช.อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-2019) (ฉบับที่ 2) ระบุว่า ตามที่ได้มีประกาศสำนักงน ปปช.ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตน ของข้ารชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงาน ปปช .อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-2019) ประกอบบันทีกสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ด่วนที่สุด ที่ สบท.35/ ว 0736 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ได้กำหนดให้บุคลกรที่ปฏิบัติงานสำนักงาน ป.ป.ช ส่วนกลาง ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work rom Home : WFH) จนถึงวันที่ 3 มกราคม 2564 นั้น

 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID- 2019) ได้มีความรุนแรงและแพร่กระจายไปยังพื้นที่จังหวัดต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด- 19) ได้มีการประกาศใช้มาตรการดำเนินการที่ควบคุมสูงสุด จำนวน 28 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ตาก นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง นครนายก กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทสคร ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว สมุทรปราการ จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง ชุมพรและระนอง ดังนั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด และมิให้มีการระบาดเพิ่มมากขึ้น และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อดังกล่าว จึงกำหนดแนวทางกาปฏิบัติตนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงาน ปป.ช. เพิ่มเติม ดังนี้

 

1.ให้ผู้อำนวยการสำนักสถาบัน/กลุ่ม ซึ่งตั้งอยู่ในสำนักงาน ป.ป.ช. ส่วนกลาง บริหารจัดการรูปแบบการทำงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยให้มีผู้มาปฏิบัติงานในหน่วยงานในแต่ละวันประมาณร้อยละ 70และผู้ที่ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work from Home : WFH) ร้อยละ 30 หรือตามความเหมาะสม จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ การบริหารจัดการรูปแบบการทำงานดังกล่าวต้องสามารถรองรับต่อภาระงานและกรณีที่อาจมีภารกิจสำคัญเร่งด่วนด้วย และต้องคำนึงถึงผู้ที่เดินทางกลับมาจากจังหวัดที่ทางราชการประกาศเป็นพื้นที่สีแดง

 

2. ให้ขยายระยะเวลาการปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work from Home : WFH) สำหรับบุคคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตามบันทึกสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลด่วนที่สุด ที่ สบท.35/ ว 0736 ลงวันที่ 28 ธันวาคม ได้แก่ ผู้ที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดที่ทางราชการประกาศเป็นพื้นที่สีแดง 4 จังหวัด คือ จัหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี นครปฐม และเดินทางไป-กลับในการทำงาน และผู้ที่เดินทางมาทำงานโดยระบบขนส่งสาธารณะ ออกไปจนถึงวันที่ 17 มกราคม 2564 สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ให้นำแนวทางตามข้อ 1.และ ข้อ 2.ไปปรับใช้ตามความหมาะสมกับสถานการณ์และสอดคล้องตามประกาศของแต่ละพื้นที่ โดยให้รายงานให้ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค ทราบต่อไป ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม 2564 ลงชื่อนายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง