'บิ๊กป้อม' คอนเฟอเรนซ์ กก.นโยบายประมง สร้างความรับรู้-เชื่อมั่น แก้ปัญหาวิกฤตโควิด-19

'บิ๊กป้อม' คอนเฟอเรนซ์ กก.นโยบายประมง สร้างความรับรู้-เชื่อมั่น แก้ปัญหาวิกฤตโควิด-19
มติชน
6 มกราคม 2564 ( 12:26 )
37
'บิ๊กป้อม' คอนเฟอเรนซ์ กก.นโยบายประมง สร้างความรับรู้-เชื่อมั่น แก้ปัญหาวิกฤตโควิด-19

เมื่อวันที่ 6 มกราคม ที่ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาลและห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคอนเฟอเรนซ์ คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมือ ในการขับเคลื่อน เพื่อพัฒนาระบบการทำงาน และการแก้ไขปัญหาให้กับชาวประมงและเกษตรกร จากทั้งหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนมาด้วยดี ในหลายๆ ประเด็น เช่น การแก้ไขปัญหา การทำประมงผิดกฎหมาย การแก้ไขปัญหา การขาดแคลนแรงงาน ในภาคประมง การส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้กับชุมชน แบบมีส่วนร่วม การแก้ไขปัญหา จากการระบาดของโควิด-19 และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือ มากยิ่งขึ้นในปีต่อๆ ไป


 

สำหรับการประชุมในวันนี้ มีประเด็นเพื่อพิจารณา ที่สำคัญ คือ การเปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการ อันเนื่องจากการโยกย้าย หรือการเกษียณอายุราชการ. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา เพื่อดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี และ การพิจารณาผลดำเนินงานของ คณะกรรมการฯ และ การเสนอสรุปผลการดำเนินงานคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2563 ต่อคณะรัฐมนตรี ประกอบด้วย 5 เรื่อง ได้แก่ 1.การบริหารจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน. 2.การแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ 1) กรอบกฎหมาย 2) การบริหารจัดการประมงทะเลไทยและการจัดการกองเรือไทย 3) การติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการทำประมง 4) การบังคับใช้กฎหมายประมง 5) ระบบตรวจสอบย้อนกลับ และ 6) แรงงาน

 

3.การดำเนินการด้านการประมงต่างประเทศ ประกอบด้วย 4 เรื่อง ได้แก่ 1) การดำเนินการภายใต้กฎระเบียบว่าด้วยการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำเพื่อคุ้มครองสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมของสหรัฐอเมริกา (MMPA) 2) เครือข่ายอาเซียนเพื่อการต่อต้านการทำประมง IUU (AN – IUU) 3) การศึกษาและสืบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าประมงจาก IUU ของ USITC สหรัฐอเมริกา และ 4) มาตรการที่สร้างความเชื่อมั่นว่าสินค้าประมงมีมาตรฐานเพื่อการส่งออก

 

4.การดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง ประกอบด้วย 6 เรื่อง ได้แก่ 1) การนำเรือประมงออกนอกระบบ 2) โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง 3) ร่างพระราชบัญญัติกองทุนการประมงแห่งชาติ พ.ศ. …. 4) ร่างพระราชบัญญัติสภาการประมงแห่งชาติ พ.ศ. …. 5)การยกเว้นค่าธรรมเนียมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน และ 6)การออกระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขอและการออกใบรับรองมาตรฐานการทำการประมงพื้นบ้านอย่างยั่งยืนและการแปรรูปสินค้าประมงพื้นบ้าน พ.ศ. 2563


5.การขอรับจัดสรรงบกลาง เพื่อดำเนินการโครงการการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ของ 5 หน่วยงาน

 

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ขอสั่งให้คณะอนุกรรมการ ดำเนินการ เพื่อขับเคลื่อน แก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง การบังคับใช้กฎหมาย ควบคู่กับการผ่อนปรน อย่างเหมาะสม การปรับปรุงกฎหมาย จะต้องให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และต้องไม่ขัดต่อพันธกรณีระหว่างประเทศ พร้อมให้ ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง เร่งสร้างความเข้าใจ และความเชื่อมั่น ในเรื่องความปลอดภัยของสินค้าประมง ภายใต้สถานการณ์ โควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคประมงอย่างมาก ส่งผลกระทบต่อความกังวลของผู้บริโภคและขอให้ให้ ทุกหน่วยงาน สร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้ผู้ประกอบการ และแรงงานประมง ตลอดจนประชาชน ได้รับทราบในทุกๆเรื่อง เพื่อการเข้ามามีส่วนร่วม ในการแก้ปัญหาร่วมกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง